Dodano dnia: 2023-10-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Cmentarna 1/10 (śląskie)

Cmentarna 1/10, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-15
Sygnatura: Km 2746/22
Powierzchnia: 45,7100 M2
Cena wywołania: 148 598 zł
Cena oszacowania: 198 130 zł
Wadium: 19 813 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Dawid Wnuk

Kancelaria Komornicza, 42-400 Zawiercie ul. Topolowa 16

tel. 32 672-96-83

Sygnatura: Km 2746/22

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie przepisu art. 986(4) § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15-11-2023r. o godzinie 11:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego położonej: 42-400 Zawiercie, ul. Cmentarna 1/10, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/xxxxxxxx/3.
Z własnością ww. lokalu związany jest udział wynoszący 139/10000 części nieruchomości wspólnej uregulowanej w księdze wieczystej CZ1Z/xxxxxxxx/2, to jest: prawo własności części gruntu, prawo własności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22-11-2023r. o godzinie 11:00.

Suma oszacowania wynosi 198 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 597,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 813,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1142 1000 0090 3100 7124 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy Dawid Wnuk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 3 (śląskie). Działka numer: 46/1

Obrońców Poczty Gdańskiej 3, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 16 615 zł
Cena oszacowania: 22 153 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zawiercie, 11 Listopada (śląskie)

11 Listopada, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-03-26
e-licytacja
Cena wywołania: 1 232 198 zł
Cena oszacowania: 1 628 000 zł

Grunt w miejscowości Zawiercie, 11 Listopada (śląskie). Działka numer: 11/9

11 Listopada, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-04-03
e-licytacja
Cena wywołania: 707 558 zł
Cena oszacowania: 767 000 zł