Dodano dnia: 2021-12-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, ul. Ślężna 178a/2 (dolnośląskie)

ul. Ślężna 178a/2, 53-111, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Powierzchnia: 62,45 m2
Cena wywołania: 43 275 zł
Cena oszacowania: 43 275 zł
Wadium: 4 328 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WR1K/xxxxxxxx/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Likwidator Anna Tomków-Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-02-2022r. o godz. 10:00 w sali nr. 142 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków II  Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul.Podwale 30  odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 1/6 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość  
należącej do dłużnika **** ******** położonej: 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 178A/2, :
dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/xxxxxxxx/1. 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa - samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Ślężnej 178a we Wrocławiu, obręb 0013 - Gaj, działka nr 14/12, AM-6. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/1.
Suma oszacowania 1/6 udziału wynosi  57 700,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    43 275,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 770,00zł. 
Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100
z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości,  nr   Km 515/18", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 25-01-2022r. w godzinach od 11:00 do 11:30r.  
W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Likwidator Anna Tomków-Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności. 


 podpis znajduje się na oryginale pisma

Zastępca Likwidator Kancelarii

Komornika Sądowego

Bartosza Borkowskiego

 

Komornik Sądowy

Anna Tomków-Bąk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Zagony 5b/4 (dolnośląskie)

Zagony 5b/4, 54-614, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-25
Cena wywołania: 272 250 zł
Cena oszacowania: 363 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Walońska 17/84 (dolnośląskie)

Walońska 17/84, 50-413, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-13
Cena wywołania: 416 250 zł
Cena oszacowania: 555 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Armii Krajowej 24/2 (dolnośląskie)

Armii Krajowej 24/2, 50-541, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-02
Cena wywołania: 226 500 zł
Cena oszacowania: 302 000 zł