Dodano dnia: 2023-01-13

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Armii Krajowej 30/9 (dolnośląskie)

Armii Krajowej 30/9, 50-541, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-16
Sygnatura: KM 147/21
Powierzchnia: 82,40 m2
Cena wywołania: 209 625 zł
Cena oszacowania: 279 500 zł
Wadium: 27 950 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Artur Gadomski

Kancelaria Komornicza, Al Armii Krajowej 12B/5,  Wrocław,   50-541 Wrocław

tel. 71 336 04 80 / fax. 71 336 04 80

Sygnatura: KM 147/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Artur Gadomski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 16.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Armii Krajowej 30/9, 50-541 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-022 Wrocław) prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu Artur Gadomski Kancelaria Komornicza nr VI we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 952 i 953 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 986(1) oraz 986(4) Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się licytacja elektroniczna za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nieruchomości : Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej składającej się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 30 oraz udziału w prawie własności działki gruntu nr 5/56, AM-1, obręb Gaj, wynoszącego 67/10.000 części dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/xxxxxxxx/7. (numer udziału w prawie 3) Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi : 279 500,00zł Cena wywołania : 209 625,00zł Wysokość rękojmi 1/10 sumy oszacowania : 27 950,00zł Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu wyznaczone zostało na dzień 16 marca 2023r. na godzinę 10:00, a zakończenie przetargu na dzień 23 marca 2023r. na godzinę 10:00. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika w 72 1050 1575 1000 0090 3164 3811 ING Bank Śląski S.A. najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Nieruchomość można oglądać w dniu 02.03.2023r. w godzinach 10:00 do 10:30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności przedmiotu licytacji na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przez rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przez rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Na podstawie art. 986(4) § 5 k.p.c. protokół opisu i oszacowania nieruchomości udostępniony jest w systemie teleinformatycznym. Na podstawie art. 986(4) § 3 k.p.c obwieszczenie o licytacji jest dostępne na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (www.licytacje.komornik.pl)

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  23.03.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 279 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 625,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 950,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 72 1050 1575 1000 0090 3164 3811 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
02.03.2023 10:00 - 10:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Artur Gadomski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wrocław, Krzemieniecka (dolnośląskie)

Krzemieniecka, 54-613, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 1 870 650 zł
Cena oszacowania: 2 494 200 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Czekoladowa 74A (dolnośląskie). Działka numer: 24/1

Czekoladowa 74A, 52-326, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-17
Cena wywołania: 226 350 zł
Cena oszacowania: 564 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Motylkowa 23/8 (dolnośląskie)

Motylkowa 23/8, 52-209, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-07
Cena wywołania: 558 000 zł
Cena oszacowania: 744 000 zł