Dodano dnia: 2023-08-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Cyganka 16/1 (kujawsko-pomorskie)

Cyganka 16/1, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: Km 424/21
Powierzchnia: 38,00 m2
Cena wywołania: 16 354 zł
Cena oszacowania: 24 531 zł
Wadium: 2 454 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Damian Piernikowski

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 35,  Włocławek,   87-800 Włocławek

tel. 542325411 / fax. www.wloclawekkomornik.pl

Sygnatura: Km 424/21
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Włocławku Damian Piernikowski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  ul. 3 Maja 8, ul. Cyganka 16 /lok.1, 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
1/2 udziału dłużnika **** ******** położony jest na I piętrze (2 kondygnacja) w 2-piętrowym budynku mieszkalnym. Układ mieszkania jednostronny. Okna lokalu mieszkalnego od strony wschodniej wychodzą na ul. 3 Maja. Stolarka okienna: wymieniona, stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe niewymienione. Ogrzewanie własne. Budynek mieszkalny jako obiekt zabytkowy pod nr 11633 - kamienica z oficynami, wpisany jest do księgi rejestru zabytków na terenie miasta Włocławek.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 09.00 .

Suma oszacowania wynosi 24 531,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 354,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 453,10 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 80 1600 1462 1810 5935 8000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Damian Piernikowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Włocławek, Letnia 40 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 4/5

Letnia 40, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-25
Cena wywołania: 277 500 zł
Cena oszacowania: 370 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Cyganka 16/3 (kujawsko-pomorskie)

Cyganka 16/3, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-22
e-licytacja
Cena wywołania: 14 377 zł
Cena oszacowania: 21 566 zł