Dodano dnia: 2023-07-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Wał Miedzeszyński 233a/37 (mazowieckie)

Wał Miedzeszyński 233a/37, 04-866, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-15
Sygnatura: Km 600/21
Powierzchnia: 30,53 m2
Cena wywołania: 214 500 zł
Cena oszacowania: 286 000 zł
Wadium: 28 600 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Beniamin Kiewra

Kancelaria Komornicza, ul. Wodzisławska 3,  Warszawa,   04-662 Warszawa

tel. 22 616 22 28 / fax. 

Sygnatura: Km 600/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Beniamin Kiewra na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:30 w dniu 15.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Wał Miedzeszyński 233a/37, 04-866 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 30,53 m2 położony na pierwszym piętrze, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z WC oraz przedpokoju.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  22.09.2023 o godzinie: 11:30Na podstawie art. 986 7 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania wynosi 286 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 600,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 97 2030 0045 1110 0000 0342 0810 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Beniamin Kiewra

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Zagójska 2/4/68 (mazowieckie)

Zagójska 2/4/68, 04-101, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 286 500 zł
Cena oszacowania: 382 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Aleja Wyścigowa 4B/34 (mazowieckie)

Aleja Wyścigowa 4B/34, 02-681, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-18
e-licytacja
Cena wywołania: 565 983 zł
Cena oszacowania: 754 645 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Magnacka 5/80 (mazowieckie)

Magnacka 5/80, 02-496, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
e-licytacja
Cena wywołania: 535 200 zł
Cena oszacowania: 713 600 zł