Dodano dnia: 2023-07-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Pazińskiego 3D/5 (mazowieckie)

Pazińskiego 3D/5, 04-643, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: GKm 21/21
Powierzchnia: 101 m2
Cena wywołania: 429 450 zł
Cena oszacowania: 572 600 zł
Wadium: 57 260 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Ireneusz Grzegorz Grobelny

Kancelaria Komornicza, ul.Targowa 33,  Warszawa,   03-728 Warszawa

tel. 226180636 / fax. 

Sygnatura: GKm 21/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Ireneusz Grzegorz Grobelny na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Pazińskiego 3D/5, 04-643 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 101 m2, położonego w budynku przy ul. Pazińskiego 3D w Warszawie, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Anin” w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą WA6M/xxxxxxxx/8; do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 2,50 m2; każdorazowy posiadacz prawa do lokalu ma prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego przypisanego do lokalu w garażu wielostanowiskowym. Lokal położony na II piętrze i poddaszu użytkowym (lokal dwupoziomowy). Lokal składa się z: I poziom - 2 pokoje, hall, przedpokój, kuchnia, łazienka, wc, II poziom - 2 pokoje.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 572 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 429 450,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 260,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 53 1020 1026 0000 1002 0379 8303 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.

 

Komornik Sądowy

Ireneusz Grzegorz Grobelny

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Zagójska 2/4/68 (mazowieckie)

Zagójska 2/4/68, 04-101, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 286 500 zł
Cena oszacowania: 382 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Barska 11/13/33 (mazowieckie)

Barska 11/13/33, 02-315, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
e-licytacja
Cena wywołania: 421 699 zł
Cena oszacowania: 562 266 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222 (mazowieckie)

Górczewska 222, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 19 184 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł