Dodano dnia: 2023-07-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Łukowska 3/155 (mazowieckie)

Łukowska 3/155, 04-113, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-15
Sygnatura: Km 306/21
Powierzchnia: 46,80 m2
Cena wywołania: 336 000 zł
Cena oszacowania: 448 000 zł
Wadium: 44 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Beniamin Kiewra

Kancelaria Komornicza, ul. Wodzisławska 3,  Warszawa,   04-662 Warszawa

tel. 22 616 22 28 / fax. 

Sygnatura: Km 306/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Beniamin Kiewra na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 15.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Łukowska 3/155, 04-113 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 46,80 m2 położonego na pierwszym piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  22.09.2023 o godzinie: 11:00Na podstawie art. 986 7 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania wynosi 448 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 336 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 800,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 97 2030 0045 1110 0000 0342 0810 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Beniamin Kiewra

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Warszawa, Jana Karola Chodkiewicza 3/komórka lokatorska nr 11 (mazowieckie)

Jana Karola Chodkiewicza 3/komórka lokatorska nr 11, 02-593, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-08-21
e-licytacja
Cena wywołania: 5 518 zł
Cena oszacowania: 7 357 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, 1 Sierpnia 32A/45 (mazowieckie)

1 Sierpnia 32A/45, 02-134, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-22
e-licytacja
Cena wywołania: 336 000 zł
Cena oszacowania: 448 000 zł

Grunt w miejscowości Warszawa, Bażancia (mazowieckie). Działka numer: 19/9

Bażancia, 02-892, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-31
e-licytacja
Cena wywołania: 13 200 zł
Cena oszacowania: 17 600 zł