Dodano dnia: 2023-10-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Czerwonych Maków 12/48 (mazowieckie)

Czerwonych Maków 12/48, 01-493, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-22
Powierzchnia: 132,94 m2
Cena wywołania: 437 933 zł
Cena oszacowania: 656 900 zł
Wadium: 65 690 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Andrzej Mularzuk, na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art. 986 (z ind. 1-11) Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 5203/16  w dniu 22-11-2023 o godzinie 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się drugi przetarg następujących nieruchomości: udziału wynoszącego 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  położonego pod adresem: 01-493 Warszawa, Czerwonych Maków 12/48 o powierzchni użytkowej 132,94 m2, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: ***********, dla którego Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/1. Udział opisany w Dziale II KW oznaczony nr 2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 29-11-2023 r. o godzinie 12:00

 

Suma oszacowania wynosi 656 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 437 933,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 690,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

                          03 10201185 0000 4102 0019 1551

najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu ze wskazaniem udziału, którego dotyczy. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Na podstawie art. 986^7 § 3^1 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                                        Komornik Sądowy

                                                                                                                                     Andrzej Mularzuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Szafarzy 39 (mazowieckie). Działka numer: 66/4

Szafarzy 39, 04-445, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 855 555 zł
Cena oszacowania: 1 140 740 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Wspólna Droga 23/21 (mazowieckie)

Wspólna Droga 23/21, 04-345, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 194 400 zł
Cena oszacowania: 259 200 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Przy Agorze 17 (mazowieckie)

Przy Agorze 17, 01-960, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 426 150 zł
Cena oszacowania: 568 200 zł