Dodano dnia: 2023-07-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Al. Dwudziestolatków 1A/9 (mazowieckie)

Al. Dwudziestolatków 1A/9, 02-157, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: Km 739/20
Powierzchnia: 65,30 m2
Cena wywołania: 401 334 zł
Cena oszacowania: 602 000 zł
Wadium: 60 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Stefan Paweł Gintowt

Kancelaria Komornicza, Grójecka 34, Warszawa,  02-308 Warszawa

tel. 6591927 / fax. 6591927

Sygnatura: Km 739/20

OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ ELEKTRONICZNEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Stefan Paweł Gintowt na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11) w zw. z art. 1066  Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniach: od 13-09-2023r. od godz. 10:00  (rozpoczęcie przetargu) do: 20-09-2023r. do godz. 10:00 (zakończenie przetargu) odbędzie się druga elektroniczna licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy Aleji Dwudziestolatków 1A w Warszawie dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW WA5M/xxxxxxxx/3. Lokal mieszkalny nr 9 położony jest w budynku wielorodzinnym nr 1A przy Al. Dwudziestolatków, zlokalizowanym w m.st. Warszawa na terenie dzielnicy Włochy. Lokal usytuowany jest na czwartym piętrze (piątej kondygnacji nadziemnej - ostatniej). Lokal o powierzchni użytkowej 65,30 m2. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni (widnej), łazienki (widnej), WC oraz przedpokoju i hallu. Do lokalu przylega balkon. Uprawniony do prawa do lokalu ma prawo korzystania z piwnicy nr 9 o pow. 4,00 m2. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres: https://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym i przystąpienie do e-licytacji na 2 dni przed rozpoczęciem przetargu. 
Zgodnie z art. 986(7) § 3 (1) kpc jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Suma oszacowania wynosi 602 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 401 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 200,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.  Rękojmia powinna być złożona  na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA XVI O/Warszawa 04 10201169 2040 0000 2007 3920. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w dniach 07-09-2023 r. i 08-09-2023 r. o godz. 15:15.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Komornik Sądowy

Stefan Paweł Gintowt

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Barska 11/13/33 (mazowieckie)

Barska 11/13/33, 02-315, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
e-licytacja
Cena wywołania: 421 699 zł
Cena oszacowania: 562 266 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Ludowa 17/22 (mazowieckie)

Ludowa 17/22, 00-780, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 25 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222/Garaż (mazowieckie)

Górczewska 222/Garaż, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 19 183 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł