Dodano dnia: 2022-08-02

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Moniuszki 66I/203 (dolnośląskie)

Moniuszki 66I/203, 58-306, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-07
Sygnatura:  Km 2041/20
Powierzchnia: 35,00 m2
Cena wywołania: 65 250 zł
Cena oszacowania: 87 000 zł
Wadium: 8 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Grażyna Nowakowska

Kancelaria Komornicza, B.Chrobrego 3,  Wałbrzych,   58-300 Wałbrzych

tel. 74 842-24-00 / fax. 74 842-68-28

Sygnatura: Km 2041/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 07.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Moniuszki 66I/203, 58-306 Wałbrzych, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzych VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Moniuszki , Wałbrzych, 58-306 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Nieruchomość lokalowa położona jest na 2 kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ulicy Moniuszki 66I/203 w Wałbrzychu. Budynek stanowi własność spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Wałbrzychu. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/xxxxxxxx/2. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni , łazienki z WC oraz przedpokoju. Brak powierzchni przynależnej. Powierzchnia użytkowa 35,00m2. Budynek , w którym znajduje się lokal , był wybudowany jako hotel robotniczy , który następnie adaptowano na lokale mieszkalne. Standard lokalu mieszkalnego niski , układ funkcjonalny zły. Uwaga: Istnieje niezgodność stanu faktycznego dotyczącego ilości pokoi wymienionych w księdze wieczystej ze stanem obecnym , wynikająca z przeprowadzonego remontu, nieujawnionego w księdze wieczystej. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl./register.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  14.09.2022 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 87 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 250,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 700,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 56 1090 2271 0000 0005 8400 0768 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grażyna Nowakowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Dunikowskiego 29/20 (dolnośląskie)

Dunikowskiego 29/20, 58-309, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-02
Cena wywołania: 165 000 zł
Cena oszacowania: 220 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Krasickiego 4b/1 (dolnośląskie)

Krasickiego 4b/1, 58-305, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-07
e-licytacja
Cena wywołania: 20 666 zł
Cena oszacowania: 31 000 zł

Dom w miejscowości Wałbrzych, Tadeusza Różewicza 24 (dolnośląskie). Działka numer: 56/4

Tadeusza Różewicza 24, 58-309, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-26
Cena wywołania: 413 400 zł
Cena oszacowania: 620 100 zł