Dodano dnia: 2023-08-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Tczew, Polna 6a/24 (pomorskie)

Polna 6a/24, 83-110, Tczew, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: KMP 11/12
Powierzchnia: 24,03m2
Cena wywołania: 88 200 zł
Cena oszacowania: 117 600 zł
Wadium: 11 760 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tczewie

Andrzej Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, Aleja Solidarności 19,  Tczew,   83-110 Tczew

tel. 58 530 04 95 / fax. 58 530 04 96

Sygnatura: KMP 11/12
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 12.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Polna 6a/24, 83-110 Tczew, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie (adres: ul. ul. Aleja Zwycięstwa 14, Tczew, 83-110 Tczew)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny nr 24 o powierzchni użytkowej 24,03m2 położony jest w Tczewie, obręb 9 przy ul. Polnej w budynku wielorodzinnym 6, klatka A. Lokal usytuowany jest na czwartym, ostatnim piętrze. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Właściciel korzysta z pomieszczenia w piwnicy o powierzchni użytkowej 3,51 m2. Lokal wpisany jest w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie(Adres spółdzielni: 83-110 Tczew, ul.Al. Zwycięstwa 6). Dla lokalu Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1T/xxxxxxxx/2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  19.09.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 117 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 200,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 760,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 03 1160 2202 0000 0000 6196 2410 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Andrzej Zakrzewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Tczew, Brzozowa 1 c/1 (pomorskie)

Brzozowa 1 c/1, 83-110, Tczew, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-16
Cena wywołania: 206 400 zł
Cena oszacowania: 275 200 zł