Dodano dnia: 2022-12-23

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5ABC/602C (dolnośląskie)

Urocza 5ABC/602C, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-30
Sygnatura: KM 111/18
Powierzchnia: 37,12 m2
Cena wywołania: 311 501 zł
Cena oszacowania: 415 335 zł
Wadium: 41 534 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Łukasz Kochański

Kancelaria Komornicza, Grabowskiego 2,  Jelenia Góra,   58-500 Jelenia Góra

tel.  / fax. 

Sygnatura: KM 111/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Łukasz Kochański na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 30.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Urocza 5ABC/602C,szklarska poręba,  58-580 Szklarska Poręba, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (adres: ul. Bankowa 18, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Lokal nr 602 BUD. C stanowiący odrębną nieruchomość położony w zespole mieszkalno apartamentowym przy ul. Uroczej 5 ABC w Szklarskiej Porębie. Powierzchnia lokalu wynosi 37,12 m2. Wraz z lokalem związany jest udział wynoszący 3712/744500 w częściach wspólnych budynku oraz gruntu. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/xxxxxxxx/9. Lokal składa się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki z WC.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  06.04.2023 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 415 335,60 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 311 501,70 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 533,56 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Łukasz Kochański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5ABC/307C (dolnośląskie)

Urocza 5ABC/307C, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-09
Cena wywołania: 398 200 zł
Cena oszacowania: 530 933 zł

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5 ABC/304C (dolnośląskie)

Urocza 5 ABC/304C, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 506 213 zł
Cena oszacowania: 674 951 zł

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5ABC/702C (dolnośląskie)

Urocza 5ABC/702C, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-04-20
Cena wywołania: 286 557 zł
Cena oszacowania: 382 077 zł