Dodano dnia: 2022-11-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Szczytno, 1 Maja 24/2 (warmińsko-mazurskie)

1 Maja 24/2, 12-100, Szczytno, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-12
Sygnatura: km 955/20
Cena wywołania: 139 620 zł
Cena oszacowania: 186 160 zł
Wadium: 18 616 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie

Maciej Kowalewski

Kancelaria Komornicza, ul. Andersa 4,  Szczytno,   12-100 Szczytno

tel. 89 624 81 60 / fax. 89 624 82 59

Sygnatura: km 955/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Szczytnie Maciej Kowalewski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 12.12.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  1 Maja 24/2,SZCZYTNO,  12-100 Szczytno, dla którego Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100 z)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
lokalu mieszkalny położony pod adresem: 12-100 Szczytno, 1 Maja 24/2, nr KW OL1S/xxxxxxxx/0

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  19.12.2022 o godzinie: 15:00 .

Suma oszacowania wynosi 186 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 620,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 616,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 2030 0045 1110 0000 0213 6850 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Kowalewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szczytno, 1 Maja 19/1 (warmińsko-mazurskie)

1 Maja 19/1, 12-100, Szczytno, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-28
Cena wywołania: 169 800 zł
Cena oszacowania: 226 400 zł