Dodano dnia: 2024-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Starachowice, Medyczna 6/6 (świętokrzyskie)

Medyczna 6/6, 27-200, Starachowice, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: Km 857/23
Powierzchnia: 46,0000 M2
Cena wywołania: 49 725 zł
Cena oszacowania: 66 300 zł
Wadium: 6 630 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13,  Starachowice,   27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: Km 857/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Kancelaria Komornicza numer III w Starachowicach na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 857/23 w dniu 25-04-2024 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, sala III, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest *********** położonego przy  Medyczna 6/6, 27-200 Starachowice, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  (adres: ul.  Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 6 położony na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Starachowicach przy ulicy Medycznej 6, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/xxxxxxxx/8 wraz z udziałem 4600/6543558 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KI1H/xxxxxxxx/5, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią, nieodpłatną służebnością osobistą ustanowioną na rzecz służebników i polegającą na prawie dożywotniego zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu mieszkalnym i korzystania ze wszystkich urządzeń w jakie ten lokal jest wyposażony. Nieruchomość nie obciążona służebnością oszacowana jest na kwotę 232.700,00 zł. Wartość obciążającej nieruchomość służebności ustalono na kwotę 166.400,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 66 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 630,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Starachowicach ul. Staszica 12, 27-200  Starachowice. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Gotfryd Nowak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Starachowice, Zaułek 5 (świętokrzyskie). Działka numer: 540

Zaułek 5, 27-200, Starachowice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 60 222 zł
Cena oszacowania: 90 334 zł

Dom w miejscowości Starachowice, Zwierzyniecka 3 (świętokrzyskie). Działki numer: 94/2, 94/3

Zwierzyniecka 3, 27-200, Starachowice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-14
Cena wywołania: 30 390 zł
Cena oszacowania: 40 520 zł