Dodano dnia: 2023-10-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Starachowice, 8 Maja 20/38 (świętokrzyskie)

8 Maja 20/38, 27-200, Starachowice, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-29
Sygnatura: KMP 23/99
Powierzchnia: 58,6900 M2
Cena wywołania: 52 313 zł
Cena oszacowania: 69 750 zł
Wadium: 6 975 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13,  Starachowice,   27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: KMP 23/99OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Kancelaria Komornicza numer III w Starachowicach na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KMP 23/99 w dniu 29-11-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest ****** ***** położonej przy  8-go Maja 20/38, 27-200 Starachowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach   (adres: ul.  Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/xxxxxxxx/00042844/7.
Opis nieruchomości:
udział 1/4 części w stanowiącym odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnym nr 38 położonym na trzecim piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Starachowicach przy ul. 8-Maja 20, dla którego Sąd Rejonowy w Starachowicach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/xxxxxxxx/7 wraz z udziałem w 5869/1100730 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KI1H/xxxxxxxx/8, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Suma oszacowania wynosi 69 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 312,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 975,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Starachowicach ul. Staszica 12, 27-200  Starachowice. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Gotfryd Nowak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Starachowice, Harcerska 9/8 (świętokrzyskie)

Harcerska 9/8, 27-200, Starachowice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 108 750 zł
Cena oszacowania: 145 000 zł