Dodano dnia: 2021-12-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Środa Śląska, Kolejowa 6/1 (dolnośląskie)

Kolejowa 6/1, 55-300, Środa Śląska, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-25
Sygnatura:  Km 51/19
Powierzchnia: 42,5100 m2
Cena wywołania: 53 250 zł
Cena oszacowania: 71 000 zł
Wadium: 7 100 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

Artur Karamon

Kancelaria Komornicza, Świdnicka 15, Środa Śląska,  55-300 Środa Śląska

tel. 713147579 / fax. 71 3147579

Sygnatura: Km 51/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z siedzibą przy Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska, pokój 8,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest *** ***** położonego przy Kolejowa 6/1, 55-300 Środa Śląska, dla którego  (adres: ul.  , Środa Śląska, 55-300 Środa Śląskaprowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2022r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy Środa Śląska, ul.Św.Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości należącego do dłużnika **** ******** położonej: 55-300 Środa Śląska, ul.Kolejowa 6/1, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/xxxxxxxx/4. Suma oszacowania udziału wynosi 71 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Środzie Śląskiej 86 10902444 0000 0001 1384 7186 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 24-01-2022 r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 969 kpc). Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja odbywa się publicznie. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 977 kpc). Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 1 O. w Środzie Śląskiej 86 1090 2444 0000 0001 1384 7186.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Św. Andrzeja 3, Środa Śląska, 55-300  Środa Śląska.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Artur Karamon

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Środa Śląska, Mostowa 21/8 (dolnośląskie)

Mostowa 21/8, 55-300, Środa Śląska, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-05-24
Cena wywołania: 86 100 zł
Cena oszacowania: 114 800 zł