Dodano dnia: 2022-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Radomsko, Krakowska 28/16 (łódzkie)

Krakowska 28/16, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-09
Sygnatura: Km 1022/20
Powierzchnia: 43,15 m2
Cena wywołania: 68 175 zł
Cena oszacowania: 90 900 zł
Wadium: 9 090 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Rafał Trawiński

Kancelaria Komornicza, Metalurgii 1,  Radomsko,   97-500 Radomsko

tel. 44/680-98-35 / fax. 44/680-98-35

Sygnatura: Km 1022/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 09.02.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Krakowska 28/16,Radomsko,  97-500 97-500, dla którego  (adres: ul. Krakowska 28/16, Radomsko, 97-500 Radomsko)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa, położona w Radomsku przy ul. Krakowskiej 28 m. 16. Wartość obejmuje 1/2 niewydzielonej części nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 43,15 m2, na który to lokal składają się dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój i balkon; pomieszczenia przynależnego (piwnicy) o pow. 2,78 m2; udziału prawa własności w wys. 16978/1 000 000 do działki nr 317/3 o pow. 2 061 m2 oraz pozostałych części wspólnej w tym samym ułamku.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  16.02.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 90 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 175,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 090,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 47 1600 1462 1030 3044 2000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Rafał Trawiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Radomsko, Generała Stefana Grota-Roweckiego 59 (łódzkie). Działka numer: 916/1

Generała Stefana Grota-Roweckiego 59, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-07
Cena wywołania: 58 470 zł
Cena oszacowania: 77 960 zł

Mieszkanie w miejscowości Radomsko, Miła 3/3 (łódzkie)

Miła 3/3, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-17
e-licytacja
Cena wywołania: 15 133 zł
Cena oszacowania: 22 700 zł

Grunt w miejscowości Radomsko, Ściegiennego (łódzkie). Działka numer: 417

Ściegiennego, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-05-15
e-licytacja
Cena wywołania: 166 650 zł
Cena oszacowania: 222 200 zł