Dodano dnia: 2024-04-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Psarskie, Psarskie 11/6 (wielkopolskie)

Psarskie 11/6, 62-045, Psarskie, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-24
Sygnatura: KM 250/19
Powierzchnia: 51,14 m2
Cena wywołania: 23 003 zł
Cena oszacowania: 30 670 zł
Wadium: 3 067 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Witold Stachura

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 15, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. 612920467 / fax. 612932034

Sygnatura: KM 250/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2024 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, sala 205, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Psarskie 11,Psarskie, 62-045 Pniewy, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 6 położony na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedsionka o powierzchni użytkowej 51,14 m2, położony w miejscowości Psarskie 11 gmina Pniewy, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1A/xxxxxxxx/9 wraz z przynależnym do lokalu udziałem 744/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr KWPO1A/xxxxxxxx/3. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pniewy zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/402/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 kwietnia 2018 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako: RM/MN zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 30 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 002,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 067,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. O/SZAMOTUŁY 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach mieszczącym się pod adresem: Aleja 1 Maja 5a, Szamotuły, 64-500 Szamotuły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Witold Stachura

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Przebędowo, Przebędowo 14/3 (wielkopolskie)

Przebędowo 14/3, 62-095, Przebędowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-27
Cena wywołania: 80 667 zł
Cena oszacowania: 121 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Henrykowo, Henrykowo 7A/5 (wielkopolskie)

Henrykowo 7A/5, 64-100, Henrykowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-18
Cena wywołania: 37 333 zł
Cena oszacowania: 56 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Buszkówiec, Buszkówiec 3/2 (wielkopolskie)

Buszkówiec 3/2, 62-025, Buszkówiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-14
Cena wywołania: 68 325 zł
Cena oszacowania: 91 100 zł