Dodano dnia: 2022-12-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Poręba, Przemysłowa 5/1 (śląskie)

Przemysłowa 5/1, 42-400, Poręba, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 506/15
Powierzchnia: 63,50 m2
Cena wywołania: 69 937 zł
Cena oszacowania: 93 250 zł
Wadium: 9 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Piotr Małek

Kancelaria Komornicza, Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego 21,  Zawiercie,   42-400 Zawiercie

tel. 326730450 / fax. 

Sygnatura: Km 506/15

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zawierciu Piotr Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 13:50  w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ..   położonego przy  ul. Przemysłowa 5/1, 42-400 Poręba , dla którego  Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Leśna 4, ZAWIERCIE, 42-400 ZAWIERCIE)   prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
udział wynoszący 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 63,50m2 (działka ewid. nr 7447/3, 7451/40, 7451/41, obręb Poręba, o powierzchni 25.592m2), lokal położony na parterze pod adresem: 42-480 Poręba, ul. Przemysłowa 5/1, dla którego Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/xxxxxxxx/3. Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 w lokalu mieszkalnym wynosi 93.250,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69.937,50zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 50/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.325,00zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 11301017 0021 1000 5290 0004 podając w tytule wpłaty: "Rękojmia KM 506/15, I Co 1034/15". Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu. UWAGA: Na nabywcy może spoczywać obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Licytacja może się nie odbyć bez podawania przyczyny.

Suma oszacowania wynosi 93 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 937,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 325,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Leśna 4, Zawiercie, 42-400  Zawiercie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Małek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Poręba, Zakładowa (śląskie)

Zakładowa, 42-480, Poręba, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 3 871 zł
Cena oszacowania: 5 162 zł

Nieruchomość w miejscowości Poręba, Zakładowa (śląskie)

Zakładowa, 42-480, Poręba, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 29 145 zł
Cena oszacowania: 38 860 zł