Dodano dnia: 2022-12-20

Mieszkanie w miejscowości Piekary Śląskie, Sokołów 2/1/10 (śląskie)

Sokołów 2/1/10, 41-943, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-17
Sygnatura: Km 218/19
Cena wywołania: 81 675 zł
Cena oszacowania: 108 900 zł
Wadium: 10 890 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Piotr Stachera

Kancelaria Komornicza, Kalwaryjska 12, Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie

tel. / fax. 32 7676757

Sygnatura: Km 218/19O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2023 r. o godz. 11:00  w sali nr 21 budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 17 odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości, położonej pod adresem 41-943 Piekary Śląskie, ul. Sokołów 2/1/10, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/xxxxxxxx/9.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 108 900,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 81 675,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 10 890,00 zł  na rachunek urzędowy  komornika:
    ING Bank Śląski S.A. O. w Bytomiu  29 10501230 1000 0090 3082 2366
wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 218/19. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób  najpóźniej dzień przed licytacją.
Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii  komornika lub na stronie internetowej  www.licytacje.komornik.pl.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach  akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piekary Śląskie, Osiedle Andaluzja 13/1/2 (śląskie)

Osiedle Andaluzja 13/1/2, 41-949, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-02
e-licytacja
Cena wywołania: 93 300 zł
Cena oszacowania: 124 400 zł

Dom w miejscowości Piekary Śląskie, Zofii Nałkowskiej 10 (śląskie). Działka numer: 992/368

Zofii Nałkowskiej 10, 41-946, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 55 547 zł
Cena oszacowania: 74 063 zł

Mieszkanie w miejscowości Piekary Śląskie, Generała Jerzego Ziętka 68/1/3 (śląskie)

Generała Jerzego Ziętka 68/1/3, 41-940, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 82 950 zł
Cena oszacowania: 110 600 zł