Dodano dnia: 2023-01-17

Mieszkanie w miejscowości Piechowice, Łowiecka 2/1A (dolnośląskie)

Łowiecka 2/1A, 58-573, Piechowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-23
Sygnatura: KM 1751/21
Powierzchnia: 55,15 m2
Cena wywołania: 81 555 zł
Cena oszacowania: 108 739 zł
Wadium: 10 874 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Robert Dudek

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 16,  Jelenia Góra,   58-500 Jelenia Góra

tel. 756455550 / fax. 756455550

Sygnatura: KM 1751/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Robert Dudek na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 23.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Łowiecka 2/1A, 58-573 Piechowice, dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
Budynek przy ulicy Łowieckiej nr 2 to obiekt w zabudowie wolnostojącej, wielorodzinny, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, wybudowany i oddany do eksploatacji na przełomie I-ej i II-ej dekady XX wieku. Wybudowany w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy z lukarnami kryty gontem bitumicznym. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz z PCV, nietypowa. Ogrzewanie lokalu mieszkalnego – etażowe z pieca na paliwo stałe. Budynek położony jest w południowej części Piechowic - Michałowice, gdzie występuje budownictwo wielorodzinne oraz jednorodzinne w zabudowie rozproszonej. Ulica Łowiecka jest częściowo oświetlona, o nawierzchni asfaltowej. Budynek jest w średnim stanie technicznym. Cała nieruchomość gruntowa jest ogrodzona. Wyceniany lokal mieszkalny położony jest w przyziemiu budynku. Teren uzbrojony jest w instalację elektryczną, miejską sieć wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną. Na wyceniany lokal mieszkalny składają się: - 1 pokój 4,36 x 6,74 29,39 m2 - kuchnia 1,94 x 3,66 7,10 m2 - łazienka 2,44 x 3,26 7,95 m2 - przedpokój 3,76 x 2,56 9,63 m2 - w.c. 1,07 x 1,01 1,08 m2 Razem część mieszkalna 55,15 m2 - pom. przynależne /kotłownia/ 7,95 m2 Położenie nieruchomości na lokalnym rynku przeciętne. Do urzędu miasta, banków oraz jednostek handlowych ca 1 800 m. Do przystanków komunikacji publicznej ca 300 m. Na podstawie dokonanych oględzin, stan użytkowy oraz standard wykończenia lokalu mieszkalnego biegły określił jako niski. Z prawem własności lokalu związany jest udział 3577/10000 w częściach wspólnych nieruchomości budynkowej o KW JG1J/xxxxxxxx/9.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  30.03.2023 o godzinie: 11:00.

Suma oszacowania wynosi 108 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 555,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 874,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00-16:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Robert Dudek

 

POUCZENIE:
art. 967 kpc:
Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

art. 969 kpc:
§ 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

art. 971 kpc:
Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

art. 976 kpc:
§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

art. 978 § 2 kpc:
Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

art. 981 kpc:
Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986(7) § 5 kpc:
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

art. 986(8) kpc:
§ 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5ABC/602C (dolnośląskie)

Urocza 5ABC/602C, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-30
Cena wywołania: 311 501 zł
Cena oszacowania: 415 335 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Skoczna 4/2 (dolnośląskie). Działka numer: 37

Skoczna 4/2, 51-180, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 308 126 zł
Cena oszacowania: 462 190 zł

Mieszkanie w miejscowości Bukowina Sycowska, Bukowina Sycowska 33/5 (dolnośląskie)

Bukowina Sycowska 33/5, 56-513, Bukowina Sycowska, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-07
Cena wywołania: 40 950 zł
Cena oszacowania: 54 600 zł