Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Oświęcim, Generała Jarosława Dąbrowskiego 107/13 (małopolskie)

Generała Jarosława Dąbrowskiego 107/13, 32-602, Oświęcim, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Powierzchnia: 48,7000 m2
Cena wywołania: 163 434 zł
Cena oszacowania: 217 912 zł
Wadium: 21 792 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie  art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11) Kodeksu postępowania cywilnego że w dniach: od 03-08-2022r. od godz. 11:00 (rozpoczęcie przetargu), do: 10-08-2022r. do godz.11:00 (zakończenie przetargu) na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ odbędzie się:


P I E R W S Z A      E L E K T R O N I C Z N A     L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Oświęcim, przy ul. Dąbrowskiego 107/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/xxxxxxxx/3, opisanej jako: prawo odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc o pow. 44,80m2 wraz z przynależną piwnicą. Pow. wraz z pomieszczeniem  48,700 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 4870 / 542900 w nieruchomości wspólnej 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 217 912,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 163 434,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21791,20 zł najpóźniej  na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 


Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego z akt postępowania egzekucyjnego o sygn. KM 184/21, w kancelarii komornika. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie stosuje się. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986(3) § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Oświęcim, Jana Matejki 5/9 (małopolskie)

Jana Matejki 5/9, 32-602, Oświęcim, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-10-05
Cena wywołania: 196 499 zł
Cena oszacowania: 294 749 zł

Mieszkanie w miejscowości Oświęcim, Generała Jarosława Dąbrowskiego 56/5 (małopolskie)

Generała Jarosława Dąbrowskiego 56/5, 32-602, Oświęcim, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-08
Cena wywołania: 142 671 zł
Cena oszacowania: 190 228 zł