Dodano dnia: 2022-10-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Józefa Babickiego 10/202 (łódzkie)

Józefa Babickiego 10/202, 94-056, Łódź, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-21
Sygnatura: Km 957/20
Powierzchnia: 30,94 m2
Cena wywołania: 156 000 zł
Cena oszacowania: 208 000 zł
Wadium: 20 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Michał Paśko

Kancelaria Komornicza, Gdańska 91/93,  Łódź,   90-613 Łódź

tel. 426377902 / fax. 426304422

Sygnatura: Km 957/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Michał Paśko na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 21.11.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Józefa Babickiego 10/202, 94-056 Łódź, dla której XVI Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA (adres: ul. Pomorska 21, Łódź, 90-203 Łódź)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny składający się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o powierzchni 30,94m2

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.11.2022 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35105014611000002270797232 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Paśko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Pilota Stanisława Wigury 18/5 (łódzkie)

Pilota Stanisława Wigury 18/5, 90-319, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 186 600 zł
Cena oszacowania: 248 800 zł

Dom w miejscowości Łódź, Rzeźna 13 (łódzkie). Działka numer: 1004/13

Rzeźna 13, 92-645, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 957 555 zł
Cena oszacowania: 1 276 740 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Stanisława Więckowskiego 20/50 (łódzkie)

Stanisława Więckowskiego 20/50, 90-721, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 550 500 zł
Cena oszacowania: 734 000 zł