Dodano dnia: 2023-07-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Laskowice, Dworcowa 5/2 (kujawsko-pomorskie)

Dworcowa 5/2, 86-131, Laskowice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: KM 981/19
Powierzchnia: 46,00m2
Cena wywołania: 48 302 zł
Cena oszacowania: 64 403 zł
Wadium: 6 441 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą

Piotr Pawelczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 5,  Świecie,   86-100 Świecie

tel. 523312665 / fax. 523312665

Sygnatura: KM 981/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Dworcowa 5/2,Laskowice,  86-131 Jeżewo, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Sądowa 12, Świecie, 86-100 Świecie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość składający się z 2 pokoi, kuchni, WC o powierzchni 46,00m2 położony na I piętrze budynku wielorodzinnego. Do lokalu przynależy piwnica i pomieszczenie gospodarcze. Łączna powierzchnia lokalu wraz z przynależnościami wynosi 56,20m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 562/2215 części w nieruchomości wspólnej która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej figuruje wpis na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Świeckiego - roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 09.00 .

Suma oszacowania wynosi 64 403,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 302,25 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 440,30 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 15 10205011 0000 9902 0181 0092 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Piotr Pawelczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Stanisława Leszczyńskiego 109/9 (kujawsko-pomorskie)

Stanisława Leszczyńskiego 109/9, 85-137, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-27
Cena wywołania: 276 525 zł
Cena oszacowania: 368 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Sieroca 4/9 (kujawsko-pomorskie)

Sieroca 4/9, 85-113, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
Cena wywołania: 156 412 zł
Cena oszacowania: 208 550 zł

Grunt w miejscowości Tarkowo Dolne, Tarkowo Dolne (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 313/8

Tarkowo Dolne, 86-060, Tarkowo Dolne, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-27
e-licytacja
Cena wywołania: 54 000 zł
Cena oszacowania: 72 000 zł