Dodano dnia: 2023-08-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Władysława Łokietka 8e/27 (małopolskie)

Władysława Łokietka 8e/27, 30-010, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Powierzchnia: 53,22 m2
Cena wywołania: 530 244 zł
Cena oszacowania: 706 992 zł
Wadium: 70 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik    
30-133 Kraków, ul. Lea 116/82p (IIIp.)
tel: 12 4295018 e-mail: krakow.ogrodnik@komornik.pl
Kontakt tel.: pon, śr, czw. 14:00-16:00, wt. 09:00-12:00 oraz 14:00-17:00
Komornik przyjmuje: wt.: 09:00-12:00 i 14:00-17:00
W odpowiedzi podać: sygn.akt: Km 276/23, Km 1272/22, Km 2332/20
Kraków, dnia 31.07.2023 r.
*8023073100102*

Sygn. akt I Co 4753/22/K
O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 września 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala nr D-142 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej należącej do Kożuch Agnieszka stanowiącej lokal mieszkalny nr 27 o pow. 53,22 m2, położony w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 8E, posiadający księgę wieczystą nr KR1P/xxxxxxxx/4 założoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych; do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 12 o pow. 2,28 m2 (łączne pole pow. użytkowej lokalu wraz z pow. pomieszczeń przynależnych wynosi 55,50m2).
Z prawem własności przedmiotowej nieruchomości lokalowej związany jest dział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w 5550 / 438183 części.

Suma oszacowania wynosi  706.992,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  530.244,00 zł

W myśl art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  70.699,20 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 79 1020 2892 0000 5102 0440 2202 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Krakowie.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, **** ******** zieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania. Dłużnik został wezwany do udostępnienia nieruchomości w dniu 11.09.2023 r. w godz. 11:00 do godz. 12:00 Komornik nie posiada kluczy do lokalu, jak też nie sprawuje nad nim zarządu.


K O M O R N I K   S Ą D O W Y
Krzysztof Ogrodnik


Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje (...) mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
Zgodnie z dyspozycją art. 300 § 2 kodeksu karnego kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że zbywa, darowuje, rzeczywiście lub pozornie obciąża zajęte składniki swojego majątku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Tysiąclecia 24/28 (małopolskie)

Tysiąclecia 24/28, 31-606, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-24
Cena wywołania: 331 875 zł
Cena oszacowania: 442 500 zł

Dom w miejscowości Kraków, Gromadzka 10 (małopolskie). Działka numer: 207

Gromadzka 10, 30-714, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 223 242 zł
Cena oszacowania: 297 656 zł

lokal mieszkalny w Krakowie przy ul. Rakowicka, o pow. 37,42 m2

Rakowicka 22h/32, 31-510, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
e-licytacja
Cena wywołania: 645 750 zł
Cena oszacowania: 645 750 zł