Dodano dnia: 2023-08-14

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Prądnicka 58/75 (małopolskie)

Prądnicka 58/75, 30-002, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-04
Sygnatura: KM 811/20 i inne
Powierzchnia: 44,90 m2
Cena wywołania: 342 492 zł
Cena oszacowania: 456 656 zł
Wadium: 45 666 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Leśniak

Kancelaria Komornicza, Żabiniec 66,  Kraków,   31-215 Kraków

tel. 012-414-01-31 / fax. 012-414-01-31

Sygnatura: KM 811/20 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 04.10.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Prądnicka 58/75, 30-002 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/3.

stanowiącej własność dłużnika **** ******** położony pod adresem ul. Prądnicka 58/75 w Krakowie dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/xxxxxxxx/3. Lokal składa się z 3 pokoi, ciemnej kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 44,90 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodnokanalizacyjną, elektryczną, gazową, ciepła woda i ogrzewanie C.O. z sieci miejskiej. Media są odcięte od lokalu.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  11.10.2023 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 456 656,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 492,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 45 665,60 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zgodnie z art. Art. 9867 Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości.. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie stosuje się. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 9863 § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu 

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
20.09.2023 09:00 - 09:15

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.

 

Komornik Sądowy

Marcin Leśniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Rzepichy 46 (małopolskie). Działka numer: 44/2

Rzepichy 46, 30-240, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 1 798 209 zł
Cena oszacowania: 2 697 314 zł

Dom w miejscowości Kraków, Korepty 2a (małopolskie). Działki numer: 25/3, 25/5

Korepty 2a, 30-864, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-20
Cena wywołania: 52 765 zł
Cena oszacowania: 79 148 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Wróblowicka 63 (małopolskie)

Wróblowicka 63, 30-698, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-10-23
Cena wywołania: 935 991 zł
Cena oszacowania: 1 403 986 zł