Dodano dnia: 2023-08-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Oskara Kolberga 8/17 (małopolskie)

Oskara Kolberga 8/17, 31-158, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-20
Powierzchnia: 55,36 m2
Cena wywołania: 420 495 zł
Cena oszacowania: 560 661 zł
Wadium: 56 067 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

sygn. akt KM 2952/12

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 20 września 2023 r. o godz. 14:00 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, sala B-119 odbędzie się: 

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


lokalu mieszkalnego nr 17 położonego przy ul. Oskara Kolberga 8 w Krakowie (lokal do remontu, niezamieszkały). W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, hall oraz łazienka o łącznej powierzchni 55,36 m.kw. Mieszkanie znajduje się na V kondygnacji (poddasze). W całym lokalu znajdują się jedynie okna połaciowe (dachowe). Lokal posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/xxxxxxxx/1. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą o numerze: KR1P/xxxxxxxx/4, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wielkości 43/1000 części.


należący do dłużnika:
***************


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:            560.661,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:       420.495,75 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę 56.066,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 81 2490 0005 0000 4530 8522 0399 w ALIOR BANK w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość tę można oglądać dniu 6 września 2023 r., godz. 10:00, zaś operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00. W ciągu trzech dni poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w VI Wydziale Cywilnym. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Jugowicka 15a (małopolskie). Działka numer: 10

Jugowicka 15a, 30-443, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 438 613 zł
Cena oszacowania: 584 818 zł

Dom w miejscowości Kraków, Gromadzka 10 (małopolskie). Działka numer: 207

Gromadzka 10, 30-714, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 223 242 zł
Cena oszacowania: 297 656 zł

Dom w miejscowości Kraków, Nowosądecka 5a (małopolskie). Działka numer: 65/1

Nowosądecka 5a, 30-683, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-01
Cena wywołania: 114 077 zł
Cena oszacowania: 171 116 zł