Dodano dnia: 2023-10-23

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Kamieniarska 31/14 (małopolskie)

Kamieniarska 31/14, 30-364, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-14
Sygnatura: Km 31/22, Km 413/22
Powierzchnia: 73,07 m2
Cena wywołania: 534 762 zł
Cena oszacowania: 713 016 zł
Wadium: 71 302 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Rafał Buśko 
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-663 Kraków, ul.  Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291 

Sygn. akt Km 31/22, Km 413/22

Kraków, dnia 20.10.2023

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 952 kpc oraz art. 986 ze zn. 4 kpc, że w dniu 21.12.2023 o godz. 11:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA  LICYTACJA

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze  KW KR1P/xxxxxxxx/6, stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 14, położony w Krakowie przy ul. Kamieniarskiej 31. Lokal położony na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Składa się z holu, 2 pokoi, łazienki i kuchni. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 73,07 m2 . Do lokalu przynależy piwnica nr 14 o powierzchni 6,69 m2. Z własnością lokalu związany jest  udział w wysokości 7976/141607 części nieruchomości  wspólnej KW KR1P/xxxxxxxx/1.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 14.12.2023r. o godz. 11:00 i zakończy w dniu 21.12.2023r. o godz. 11:00. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 713 016,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:   534 762,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 71 301,60 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej  na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 07.12.2023r. w godzinach od 12:00 do 12:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kraków, Kąpielowa 54 (małopolskie)

Kąpielowa 54, 30-433, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 209 352 zł
Cena oszacowania: 279 136 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Sucharskiego (małopolskie). Działka numer: 21/2

Sucharskiego, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 11 132 zł
Cena oszacowania: 14 842 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zakrzowiecka 53/24 (małopolskie)

Zakrzowiecka 53/24, 30-387, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 313 725 zł
Cena oszacowania: 418 300 zł