Dodano dnia: 2023-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Chełmońskiego 15/15 (dolnośląskie)

Chełmońskiego 15/15, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-23
Sygnatura: KM 2833/20
Powierzchnia: 43,47 m2
Cena wywołania: 108 701 zł
Cena oszacowania: 144 935 zł
Wadium: 14 494 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Robert Dudek

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 16,  Jelenia Góra,   58-500 Jelenia Góra

tel. 756455550 / fax. 756455550

Sygnatura: KM 2833/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Robert Dudek na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 23.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Chełmońskiego 15/15, 58-500 Jelenia Góra, dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Zabudowana działka gruntu nr 306/10 położona jest w Jeleniej Górze przy ulicy Chełmońskiego nr 15. Powierzchnia działki to 723 m2. Nieruchomość położona jest na obszarze śródmiejskiej części Jeleniej Góry, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna o charakterze rozproszonym. W pobliżu znajduje się siedziba Sądu Rejonowego. Budynek przy ulicy Chełmońskiego nr 15 to budynek mieszkalny w zabudowie półzwartej, wielolokalowy, podpiwniczony, trzykondygnacyjny, wybudowany i oddany do eksploatacji na przełomie I-ej i II-ej kwadry XX wieku. Wybudowany w technologii tradycyjnej. Teren na którym posadowiony jest budynek mieszkalny, to strefa śródmiejska Jeleniej Góry, położona niedaleko centrum miasta. Ten rejon miasta charakteryzuje się rozproszoną zabudową mieszkalną. Dach płaski kryty papą. Budynek zlokalizowany jest w śródmiejskiej części Jeleniej Góry, gdzie występuje budownictwo wielorodzinne w formie rozproszonej. Ulica Chełmońskiego jest oświetlona, z chodnikami oraz jezdnią o nawierzchni asfaltowej. Budynek na podstawie dokonanych oględzin, jest w średnim stanie technicznym. Teren uzbrojony jest w instalację elektryczną, gazową, miejską sieć wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną. Kształt działki jest zbliżony do prostokąta. Wejście do budynku od ulicy Chełmońskiego /od strony podwórka/. Sąsiedztwo nieruchomości nieuciążliwe, warunki geotechniczne korzystne. Lokal mieszkalny: Wyceniany lokal mieszkalny położony jest na II-im piętrze budynku o funkcji mieszkalnej. Składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 7,23 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego to 43,47 m2. Ściany wykończone tynkiem zwykłym cem-wap malowanym farbami emulsyjnymi. W łazience oraz kuchni, część ścian wyłożona jest płytkami ceramicznymi. Sufity wykończone są tynkiem zwykłym i malowane farbami emulsyjnymi. Na podłogach ułożone są panele podłogowe oraz płytki ceramiczne w łazience. Ogrzewanie lokalu mieszkalnego – etażowe z piecem opalanym gazem ziemnym oraz piecyk na paliwo stałe ulokowany w pokoju. Dane techniczne lokalu mieszkalnego na podstawie dokonanych pomiarów: - pokój 4,68 x 4,21 + 1,25 x 2,76 23,15 m2 - kuchnia 2,79 x 5,90 – 3,52 x 0,43 13,95 m2 - przedpokój 1,25 x 3,09 3,86 m2 - łazienka 1,35 x 1,86 2,51 m2 RAZEM 43,47 m2 - pom. piwniczne 7,23 m2 Na podstawie dokonanych oględzin, standard wykończenia lokalu mieszkalnego biegły określił jako przeciętny. Z własnością lokalu związany jest udział 500/10000 w częściach wspólnych budynku o księdze wieczystej nr JG1J/xxxxxxxx/3.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  30.03.2023 o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 144 935,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 701,25 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 493,50 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00-16:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Robert Dudek

 

POUCZENIE:
art. 967 kpc:
Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

art. 969 kpc:
§ 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

art. 971 kpc:
Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

art. 976 kpc:
§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

art. 978 § 2 kpc:
Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

art. 981 kpc:
Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986(7) § 5 kpc:
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

art. 986(8) kpc:
§ 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Stanisława Moniuszki 3A/34 (dolnośląskie)

Stanisława Moniuszki 3A/34, 58-506, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-16
e-licytacja
Cena wywołania: 275 910 zł
Cena oszacowania: 367 880 zł

Dom w miejscowości Jelenia Góra, Józefa Piłsudskiego 40 (dolnośląskie). Działka numer: 95/1

Józefa Piłsudskiego 40, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-07
Cena wywołania: 193 946 zł
Cena oszacowania: 517 190 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Jacka Malczewskiego 6/1 (dolnośląskie)

Jacka Malczewskiego 6/1, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-26
e-licytacja
Cena wywołania: 230 089 zł
Cena oszacowania: 306 785 zł