Dodano dnia: 2023-07-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Janowice Wielkie, Chłopska 4/6 (dolnośląskie)

Chłopska 4/6, 58-520, Janowice Wielkie, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: KM 1938/19
Powierzchnia: 47,30 m2
Cena wywołania: 27 000 zł
Cena oszacowania: 36 000 zł
Wadium: 3 600 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J. Grabowskiego 7,  Jelenia Góra,   58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-07-90 / fax. 75 641-07-90

Sygnatura: KM 1938/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Chłopska 4/6, 58-520 Janowice Wielkie, dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej nr 6 usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Chłopskiej nr 4 w Janowicach Wielkich, powiat karkonoski, województwo dolnośląskie. Lokal mieszkalny składa się z czterech pomieszczeń gospodarczych, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 47,30 m2 oraz pomieszczeń przynależnych (WC nr 12G oraz pomieszczenie gospodarcze nr 7G znajdujące się w budynku gospodarczym, pomieszczenie gospodarcze nr 12 znajdujące się w budynku mieszkalnym) o powierzchni łącznej 10,80 m2. Pomieszczenia gospodarcze w lokalu zostały odpowiednio przystosowane i przekształcone na pomieszczenia mieszkalne, i obecnie lokal posiada trzy pokoje, kuchnię, łazienkę oraz przedpokój. Udział związany z własnością lokalu wynosi 1038/10000 w prawie własności działki gruntu nr ew. 37/2 o powierzchni 0,1412 ha, i w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta nr KW nr JG1J/xxxxxxxx/7. Uwaga! Stan faktyczny lokalu jest niezgodny ze stanem prawnym ujawnionym w dziale I-O KW. Zgodnie ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej w lokalu znajdują się pomieszczenia:POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - 4, KUCHNIA - 1, PRZEDPOKÓJ – 1 oraz POMIESZCZENIE GOSPODARCZE NR 12 - 1, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE NR 7G - 1, WC NR 12G – 1, natomiast w rzeczywistości, w lokalu znajdują się 3 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lubań, Leśna 44/2 (dolnośląskie)

Leśna 44/2, 59-800, Lubań, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-29
Cena wywołania: 112 500 zł
Cena oszacowania: 150 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Świebodzice, Jana Mikulicza 12/6 (dolnośląskie)

Jana Mikulicza 12/6, 58-160, Świebodzice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-31
e-licytacja
Cena wywołania: 143 333 zł
Cena oszacowania: 215 000 zł

Dom w miejscowości Gryfów Śląski, Gryfów Śląski (dolnośląskie). Działka numer: 33

Gryfów Śląski, 59-620, Gryfów Śląski, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-24
e-licytacja
Cena wywołania: 810 750 zł
Cena oszacowania: 1 081 000 zł