Dodano dnia: 2023-10-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Zeusa 41/2 (pomorskie)

Zeusa 41/2, 80-299, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-16
Sygnatura: Km 2139/18
Powierzchnia: 105,01 m2
Cena wywołania: 496 500 zł
Cena oszacowania: 662 000 zł
Wadium: 66 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Północ w Gdańsku

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 76/78,  Gdańsk,   80-244 Gdańsk

tel. 58 341 81 21 / fax. 58 346 64 61

Sygnatura: Km 2139/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2139/18 w dniu: 16.11.2023 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- nieruchomości położonej przy  Zeusa 41/2, 80-299 Gdańsk, dla której Wydział III Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  (adres: ul.  ul.Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa położona w Gdańsku, ul. Zeusa 41/2 (oznaczenie w KW: ul. Zeusa 41,43,45 lokal nr 2 kl. 41), o funkcji mieszkalnej o powierzchni użytkowej 105,01 m2, położona na parterze, w budynku wielolokalowym stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej, działka ewidencyjna nr 2087. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/xxxxxxxx/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez ten Sąd księga wieczysta nr GD1G/xxxxxxxx/1. Zgodnie z dokumentacją projektową lokal składa się z pokoju połączonego z kuchnią, dwóch pokoi, łazienki, WC, komunikacji i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależy położone na tej samej kondygnacji pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem G65 o powierzchni 3,46 m2 oraz położony na poziomie tej samej kondygnacji garaż oznaczony numerem G09 o powierzchni użytkowej 16,43 m2. Lokal faktycznie wykorzystywany jest na cele biurowe. Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej gruntowej, właściciel lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce 41 w ramach swojego udziału w nieruchomości wspólnej, korzystać będzie z wyłączeniem innych osób z niewydzielonej części działki nr 2087 - ogródka przydomowego, oznaczonego na mapce sytuacyjnej symbolem "obszar nr 1" o powierzchni 78,00 m2 przylegającego do powyższego lokalu mieszkalnego. Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, tj. najpóźniej w dniu 13-11-2023 r.

 

Suma oszacowania wynosi 662 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 496 500,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 66 200,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 42 16001462 1827 8410 1000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  23.11.2023 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Tomasz Wojciechowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Jarosza Henryka Derdowskiego 8A/2 (pomorskie)

Jarosza Henryka Derdowskiego 8A/2, 80-319, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 614 250 zł
Cena oszacowania: 819 000 zł

Dom w miejscowości Gdańsk, Przełom 1 (pomorskie). Działka numer: 11

Przełom 1, 80-643, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 581 333 zł
Cena oszacowania: 872 000 zł

Grunt w miejscowości Gdańsk, ul. Żuławska 58a (pomorskie). Działki numer: 22/2, 22/3

ul. Żuławska 58a, 80-058, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 37 040 zł
Cena oszacowania: 49 387 zł