Dodano dnia: 2023-07-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Walecznych 14/11 (pomorskie)

Walecznych 14/11, 80-513, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: Km 1977/20
Powierzchnia: 50,20 m2
Cena wywołania: 271 500 zł
Cena oszacowania: 362 000 zł
Wadium: 36 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mariusz Jan Jaranowski

Kancelaria Komornicza, Al.Grunwaldzka 71/73/10,  Gdańsk,   80-241 Gdańsk

tel. 58 340 80 09 / fax. 58 340 80 09

Sygnatura: Km 1977/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Jan Jaranowski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 19.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Walecznych 14/11, 80-513 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Żabi Kruk , Gdańsk, 80-822 Gdańsk) prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 11 o funkcji mieszkaniowej, składająca się z 3 pokoi, kuchni łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 50,20 m2, położona na I piętrze w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Gdańsku, ul. Walecznych 14, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 125/4. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,00 m2. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/xxxxxxxx/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/xxxxxxxx/8.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  26.09.2023 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 362 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 271 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 200,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 53 1240 5400 1111 0010 5191 0630 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Mariusz Jan Jaranowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Łagiewniki 48/2 (pomorskie)

Łagiewniki 48/2, 80-855, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 255 750 zł
Cena oszacowania: 341 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Związkowa 6B/7 (pomorskie)

Związkowa 6B/7, 80-057, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 245 250 zł
Cena oszacowania: 327 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Świętojańska 59 (pomorskie)

Świętojańska 59, 80-840, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 4 870 800 zł
Cena oszacowania: 6 494 400 zł