Dodano dnia: 2023-07-27

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Turkusowa 2/5 (pomorskie)

Turkusowa 2/5, 80-022, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: KM 2385/20
Powierzchnia: 36,00m2
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł
Wadium: 24 900 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku

Maciej Wojtczak

Kancelaria Komornicza, Wały Piastowskie 1,  Gdańsk,   80-855 Gdańsk

tel. 58 506 54 44 / fax. 58 506 54 40

Sygnatura: KM 2385/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 21.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy  Turkusowa 2/5, 80-022 Gdańsk , dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Żabi Kruk 16/80-822, Gdańsk, 80-822 Gdańsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW GD1G/xxxxxxxx/5., wpisanego do rejestru lokali własnościowych:  Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa pod numerem 00 (adres spółdzielni: ul. Powstańców Warszawskich 3/80-152, Gdańsk, 80-152 Gdańsk).

Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 36,00m2 składające się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.09.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 249 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 750,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 900,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59249000050000450043196035 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
14.09.2023 13:00 - 13:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Maciej Wojtczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Jodłowa 52/1 (pomorskie)

Jodłowa 52/1, 80-633, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-23
e-licytacja
Cena wywołania: 246 000 zł
Cena oszacowania: 328 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Świętojańska 59 (pomorskie)

Świętojańska 59, 80-840, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 4 870 800 zł
Cena oszacowania: 6 494 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Związkowa 6B/7 (pomorskie)

Związkowa 6B/7, 80-057, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 245 250 zł
Cena oszacowania: 327 000 zł