Dodano dnia: 2022-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Czechowice - Dziedzice, Węglowa 100/5 (śląskie)

Węglowa 100/5, 43-502, Czechowice - Dziedzice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-03
Sygnatura: KM 2657/18
Powierzchnia: 55,90 m2
Cena wywołania: 44 503 zł
Cena oszacowania: 59 337 zł
Wadium: 5 934 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PSZCZYNIE MARCIN NIEMCZYK
Kancelaria Komornicza nr IV w Pszczynie ul. Zdrojowa 2 43-200 Pszczyna
tel. (32) 210-47-52 kom. 535-227-030 e-mail: pszczyna1@komornik.pl www.komornikniemczyk.pl
PKO BP SA O/TYCHY 25 1020 2528 0000 0102 0105 0749

Sygnatura: KM 2657/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 03-02-2023 o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna, pokój 242,

odbędzie się pierwsza licytacja

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal posiada powierzchnię 40,30 m2 i składa się z przedpokoju, łazienki z WC, kuchni oraz pokoju. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna z sieci miejskiej. Ogrzewanie punktowe, gaz w kuchni z butli. Do lokalu przynależy komórka o pow. 1,70 m2, piwnica o pow. 8,50 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 5,40 m2. Lokal położony jest pod adresem: 43-502 Czechowice - Dziedzice ul. Węglowa 100 i posiada założoną księgę wieczysta w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KA1P/xxxxxxxx/4. Lokal stanowi własność dłużnika **** ******** wołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 502,75 zł.



Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Katalog osób wyłączonych z udziału w licytacji określa art. 976 kpc. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 977 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.



Zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie internetowej kancelarii: www.komornikniemczyk.pl



Komornik Sądowy

Marcin Niemczyk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Czechowice - Dziedzice, Dojazdowa 11/2 (śląskie)

Dojazdowa 11/2, 43-502, Czechowice - Dziedzice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 36 410 zł
Cena oszacowania: 48 547 zł