Dodano dnia: 2022-10-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Tadeusza Romanowicza 6/24 (śląskie)

Tadeusza Romanowicza 6/24, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Powierzchnia: 48,62 m2
Cena wywołania: 218 250 zł
Cena oszacowania: 291 000 zł
Wadium: 29 100 zł

Treść ogłoszenia

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
RAFAŁ ŁYSZCZEK
Kancelaria Komornicza nr IV w Bielsku-Białej
ul. Krzemienna 7  43-316 Bielsko-Biała
www.komornikbielsko.pl  e-mail: sekretariat@komornikbielsko.pl
tel. 33 488-00-70, 602-318-560, fax 33 488-00-79
Numer rachunku bankowego: 12 1240 4142 1111 0010 4706 0406
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 6954/19
Bielsko-Biała, dnia 19.10.2022

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO  WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO  
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7, na podstawie art. 986.(4) § 3 kpc podaje do publicznej  wiadomości,

              że w dniu  23.11.2022 roku o godzinie 12:00, na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Romanowicza 6/24, znajdującego się w zasobach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.     

Opis lokalu:  
Dla nieruchomości lokalowej nr 24, położonej w budynku mieszkalnym w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Romanowicza 6 nie została założona księga wieczysta. Budynek, w którym znajduje się wyceniany lokal usytuowany jest na działkach nr ewid. 4184/44,  4184/45, 4184/46, 4184/47, obręb 0032 Lipnik.  Lokal nr 24 o powierzchni użytkowej 48,62 m² znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Jest to budynek wolnostojący, o 5 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykowanej, z dachem płaskim, pokrytym papą. Lokal położony jest na IV piętrze. Układ funkcjonalny lokalu: przedpokój, kuchnia, łazienka, 2 pokoje, powierzchnie dodatkowe: loggia. Do lokalu przynależy pomieszczenie  piwniczne o pow. 4,40m².

Suma oszacowania wynosi  291 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  218 250,00 zł.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 30.11.2022 roku o godzinie 12:00.

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania to jest 29 100,00 zł, na rachunek bankowy  Komornika, w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Nieruchomość tę można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w porozumieniu z Komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Bielsko-Biała, Czerwona 93 (śląskie)

Czerwona 93, 43-346, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 179 267 zł
Cena oszacowania: 268 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Zwierzyniecka 22/29 (śląskie)

Zwierzyniecka 22/29, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 113 250 zł
Cena oszacowania: 151 000 zł

Dom w miejscowości Bielsko-Biała, Marzanny 23 (śląskie). Działka numer: 2986/62

Marzanny 23, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 186 666 zł
Cena oszacowania: 280 000 zł