Dodano dnia: 2023-04-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Biedrusko, Zjednoczenia 14/35 (wielkopolskie)

Zjednoczenia 14/35, 62-003, Biedrusko, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-05-25
Powierzchnia: 33,20 m2
Cena wywołania: 141 600 zł
Cena oszacowania: 188 800 zł
Wadium: 18 880 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki 
Kancelaria Komornicza nr IV: ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań

tel. 61 855 16 30, kancelaria@komornikpoznan.com
BNP Paribas Bank Polska SA nr 40 1600 1462 1826 5040 1000 0004

Poznań, 30.03.2023r. 

Sygn. akt: Km 158/20, Kmp 1/23

OBWIESZCZENIE   O   I   LICYTACJI   ELEKTRONICZNEJ    LOKALU   MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki Kancelaria Komornicza nr IV działając na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9861 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od dnia 25 maja 2023 r. godz. 10:00 do dnia 1 czerwca 2023 r. godz. 10:00 na portalu: e-licytacje.komornik.pl przeprowadzona zostanie pierwsza licytacja elektroniczna lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: ul. Zjednoczenia 14/35, 62-003 Biedrusko

Lokal mieszkalny nr 35 przy ul. Zjednoczenia 14 w Biedrusku koło Poznania stanowi odrębną nieruchomość. Położony jest na trzecim - ostatnim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Układ funkcjonalny: korytarz, pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu 33,20 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,20 m2. Łączna pow. 40,40 m2.
Księga wieczysta nr: PO1P/xxxxxxxx/1 - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywołania: 141 600 zł
Suma oszacowania: 188 800 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie / utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie: e-licytacje.komornik.pl. Celem dopuszczenia należy zgłosić przystąpienie do licytacji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 18 880 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na r-ek bankowy kancelarii komorniczej: BNP Paribas Bank Polska SA nr 40 1600 1462 1826 5040 1000 0004 (tytułem: rękojmia, sygn. akt Km 158/20). Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika - art. 9865 § 1 kpc. Przepisu art. 964 kpc nie stosuje się (zwolnienie od złożenia rękojmi).
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Pełnomocnictwo do udziału w tym konkretnym przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed rozpoczęciem licytacji wolno będzie oglądać nieruchomość (komornik nie udostępnia lokalu). W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Lokal wynajmowany na czas nieokreślony (okres wypowiedzenia: 3 miesiące).
Więcej na stronie: https://komornikpoznan.com/licytacje.php - wyciąg z operatu biegłego pod linkiem: Opis.

 

Przetarg rozpoczyna się i kończy automatycznie z chwilą wskazaną w obwieszczeniu. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - minimalne postąpienie wynosi 1 416 zł. Należy mieć na uwadze, że bezpośrednio przed zakończeniem licytacji może nastąpić kulminacja postąpień co może być przyczyną braku możliwości przebicia ostatniej oferty. Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaoferował najwyższą cenę i tym samym wygrał licytację.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Budzyń, Budzyń (wielkopolskie). Działka numer: 1460/7

Budzyń, 64-840, Budzyń, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-04-25
Cena wywołania: 44 850 zł
Cena oszacowania: 59 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Swarzędz, Osiedle Dąbrowszczaków 25/12 (wielkopolskie)

Osiedle Dąbrowszczaków 25/12, 62-020, Swarzędz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-04-29
Cena wywołania: 337 328 zł
Cena oszacowania: 449 770 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrówka, Różany Zakątek 2/3 (wielkopolskie)

Różany Zakątek 2/3, 62-070, Dąbrówka, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 521 550 zł
Cena oszacowania: 695 400 zł