Dodano dnia: 2022-11-17

Miejsce postojowe w miejscowości Zawiercie, Dożynkowa (śląskie)

Dożynkowa, 42-000, Zawiercie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-02
Obszar działki: 0,6017 ha
Cena wywołania: 13 500 zł
Cena oszacowania: 18 000 zł
Wadium: 1 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu
Piotr Gieszkiewicz
Kancelaria Komornicza  nr I w Zawierciu
42-400 Zawiercie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21
tel. 326711158, 505 688 804  e-mail: zawiercie2@komornik.pl
www.komornikzawiercie.eu
  Km 879/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
o nr KW CZ1Z/xxxxxxxx/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Gieszkiewicz, Kancelaria Komornicza nr I w Zawierciu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 8, odbędzie się

   PIERWSZA LICYTACJA

garażu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Zawierciu przy ul. Dożynkowej, dla którego  Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW CZ1Z/xxxxxxxx/3
stanowiącego własność ********** we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 200/23 o powierzchni 0,6017 ha w udziale 1/64, zabudowana budynkiem garażu nr 49 o powierzchni użytkowej 16,60 m2 stanowiącym odrębną nieruchomość. Przedmiotowy garaż został wykonany w technologii tradycyjnej, murowany na zaprawie cementowo-wapiennej, brama garażowa z blachy, otwierana do góry. 
Suma oszacowania nieruchomości wynosi  18 000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 800,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego 73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004  lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Gieszkiewicz BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach 97 16001055 1865 4572 9000 0004  podając w tytule wpłaty: "rękojmia Km 879/21, I Co 104/22". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Zawierciu protokół opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego Km 879/21, I Co 104/22. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilnoprawnych od nabycia nieruchomości po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności obciąża nabywcę. 


Komornik Sądowy 
Piotr Gieszkiewicz

                                                               

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Okólna 14/18 (śląskie)

Okólna 14/18, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 53 925 zł
Cena oszacowania: 71 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Wyszyńskiego 15/6 (śląskie)

Wyszyńskiego 15/6, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-30
Cena wywołania: 123 750 zł
Cena oszacowania: 165 000 zł

Dom w miejscowości Zawiercie, Prusa 7 (śląskie). Działka numer: 37/1

Prusa 7, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 178 200 zł
Cena oszacowania: 237 600 zł