Dodano dnia: 2023-01-25

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Strumykowa 40/53 (mazowieckie)

Strumykowa 40/53, 03-138, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-09
Sygnatura: Km 750/19
Powierzchnia: 11,50 m2
Cena wywołania: 21 951 zł
Cena oszacowania: 29 268 zł
Wadium: 2 927 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Paweł Przygódzki

Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie

03-215 Warszawa, ul. Jagiellońska 75/75

tel. 22 300 16 82 / fax. 22 295 13 59

Sygnatura: Km 750/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 marca 2023 r.o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 205 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej (na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) własność dłużników **** ******** położony przy ul. Strumykowej 40 w Warszawie - dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/xxxxxxxx/3.


Lokal niemieszkalny nr 53 (miejsce postojowe w hali garażowej nr 53) stanowiący odrębny przedmiot własności, położony w budynku przy ul. Strumykowej 40, obręb 4-01-14, na terenie dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawa, usytuowany jest na 1 kondygnacji podziemnej, stanowi miejsce garażowe prostopadłe do drogi dojazdowej. Powierzchnia lokalu niemieszkalnego wynosi 11,50 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 952/1000000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu na którym zlokalizowany jest budynek oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 29 268,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześdziesiąt osiem złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 951,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 926,80 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 80/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo przelewem na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA XV O. w Warszawie 61 12402887 1111 0010 5173 4164
lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a w sekretariacie VII Wydziału Cywilnego (sygn. akt VII Co 1124/19) protokół opisu i oszacowania.

 

 

Komornik Sądowy

Paweł Przygódzki

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Kaliska 23/7 (mazowieckie)

Kaliska 23/7, 02-316, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-29
e-licytacja
Cena wywołania: 589 169 zł
Cena oszacowania: 785 559 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Wał Miedzeszyński 420/3 (mazowieckie). Działka numer: 62/4

Wał Miedzeszyński 420/3, 03-994, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-29
Cena wywołania: 395 250 zł
Cena oszacowania: 527 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jagiellońska 62/76 (mazowieckie)

Jagiellońska 62/76, 03-468, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 137 250 zł
Cena oszacowania: 183 000 zł