Dodano dnia: 2023-11-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Ryżowa 43A/ miejsce nr 42 (mazowieckie)

Ryżowa 43A/ miejsce nr 42, 02-495, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-30
Sygnatura: Km 617/19 i inne
Cena wywołania: 21 000 zł
Cena oszacowania: 28 000 zł
Wadium: 2 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Stefan Paweł Gintowt

Kancelaria Komornicza, Grójecka 34, Warszawa,  02-308 Warszawa

tel. 6591927 / fax. 6591927

Sygnatura: Km 617/19 i inne

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - MIEJSCA POSTOJOWEGO


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Stefan Paweł Gintowt na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11)   Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniach: od 30-11-2023 r. od godz. 10:00 (rozpoczęcie przetargu) do dnia  07-12-2023 r. do  godz. 10:00  (zakończenie przetargu) odbędzie się pierwsza elektroniczna  licytacja  udziału 1/517 we współwłasności lokalu niemieszkalnego - garażu  przy ul. Ryżowej 43A w Warszawie dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA5M/xxxxxxxx/4 wraz z udziałem 89050/296500 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W ramach udziału wynoszącego 1/517 dłużnikowi przysługuje miejsce postojowe nr 42 zlokalizowane na kondygnacji -1. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis: Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością - "zakaz zbywania i obciążania udziału 1/517 należącego do *************** Udział nr 131)."
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres: https://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym i przystąpienie do e-licytacji na 2 dni przed rozpoczęciem przetargu. Zgodnie z art. 986(7) § 3 (1) kpc jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Suma oszacowania wynosi 28 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.  Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA XVI O/Warszawa 98 10201169 0000 8802 0016 9227.  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w dniach 21-11-2023r. i 23-11-2023 r. o godz. 15:15.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Stefan Paweł Gintowt

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Wincentego Witosa 31/ lokal nr 207 (mazowieckie)

Wincentego Witosa 31/ lokal nr 207, 00-710, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 236 160 zł
Cena oszacowania: 256 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222 (mazowieckie)

Górczewska 222, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 19 184 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Oleńki 1G (mazowieckie). Działki numer: 56/6, 56/7

Oleńki 1G, 03-289, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 1 281 595 zł
Cena oszacowania: 1 922 392 zł