Dodano dnia: 2023-08-28

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Ludowa 17/22 (mazowieckie)

Ludowa 17/22, 00-780, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 25 000 zł
Wadium: 2 500 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Krzysztof Łuczyszyn
Kancelaria Komornicza nr XV
02-640 Warszawa ul. Woronicza 31/79
tel. (22) 6460338  e-mail: warszawa.luczyszyn@komornik.pl
www.luczyszyn.komornik.pl
  Km 59/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA2M/xxxxxxxx/1
(sygn. akt nadzorczych I 1Co 1014/23)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:w dniu 26-10-2023r. o godz. 14:30w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali numer  603odbędzie się pierwsza licytacja:

udziału 3585/612320 we współwłasności (prawo współkorzystania z miejsca postojowego nr 22 i komórki lokatorskiej nr 31) garażu wielostanowiskowego usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Ludowej 17 w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/xxxxxxxx/1, należącego do dłużnika Jerzy Przybysz. Garaż wielostanowiskowy usytuowany jest na -2 kondygnacji Budynku.

Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00 zł,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. 13 O/Warszawa
68 1020 1068 0000 1902 0155 6810

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A protokół opisu i oszacowania.
 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Krzysztof Łuczyszyn

Pouczenie: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym - do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Barska 11/13/33 (mazowieckie)

Barska 11/13/33, 02-315, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
e-licytacja
Cena wywołania: 421 699 zł
Cena oszacowania: 562 266 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Waszyngtona 98/82 (mazowieckie)

Waszyngtona 98/82, 04-015, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 224 250 zł
Cena oszacowania: 299 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Aleja Wyścigowa 4B/34 (mazowieckie)

Aleja Wyścigowa 4B/34, 02-681, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-18
e-licytacja
Cena wywołania: 565 983 zł
Cena oszacowania: 754 645 zł