Dodano dnia: 2023-05-19

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222/Garaż (mazowieckie)

Górczewska 222/Garaż, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-14
Sygnatura: Km 1906/22
Powierzchnia: 11131,1000 m2
Cena wywołania: 19 183 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł
Wadium: 2 558 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

Michał Mitoń

Kancelaria Komornicza, Solidarności 155,  Warszawa,   00-877 Warszawa

tel. 226310833 / fax. 226310834

Sygnatura: Km 1906/22

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Woli Michał Mitoń na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 14.12.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Górczewska 222, 01-460 Warszawa Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Licytacji podlega udział nr 282 w postaci miejsca postojowegpo S.3.32 w wysokości 1150/481528 nieruchomości oznaczonej KW WA1M/xxxxxxxx/0. Miejsce postojowe usytuowane na poziomie - 1 stosunkowo blisko wjazdu do garażu, ma korzystne położenie - z jednej strony ograniczone jest ścianą, zaś z drugiej innym miejscem postojowym. Miejsce postojowe o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.12.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 25 578,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 183,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 557,80 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 55 1020 1185 0000 4902 0108 7279 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Mitoń

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Warszawa, Estrady 41A (mazowieckie)

Estrady 41A, 01-932, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 177 750 zł
Cena oszacowania: 237 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Ząbkowska 18/39 (mazowieckie)

Ząbkowska 18/39, 03-735, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
e-licytacja
Cena wywołania: 702 075 zł
Cena oszacowania: 936 100 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Elsterska 7 (mazowieckie). Działka numer: 75

Elsterska 7, 03-907, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-11-27
Cena wywołania: 2 369 250 zł
Cena oszacowania: 3 159 000 zł