Dodano dnia: 2023-07-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Bernardyńska 4a/8 (mazowieckie)

Bernardyńska 4a/8, 02-904, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: I 1 Co 915/23
Cena wywołania: 25 275 zł
Cena oszacowania: 33 700 zł
Wadium: 3 370 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Aneta Jończyk

Kancelaria Komornicza, ul. Sielecka 39 lok.9, Warszawa, 00-738 Warszawa

tel. 22 403 10 33 / fax. 22 403 10 33

Sygnatura: I 1 Co 915/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Aneta Jończyk  Kancelaria Komornicza nr IX w Warszawie na podstawie art. 953 kpc w zw z art. 1004 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2023 o godz. 13:00sala 303 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa 00-873 Warszawa, ul.Ogrodowa 51a odbędzie się pierwsza udziału w wysokości 1/21 przysługującego ********* aktualnie z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 8 w nieruchomości lokalowej niemieszkalnej GARAŻ  usytuowanej w budynku przy ul.Bernardyńska 4a/garaż  w Warszawie dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA2M/xxxxxxxx/7. Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości- lokal niemieszkalny, Garaż z miejscami postojowymi.
Suma oszacowania wynosi 33 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 370,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe 41 1160 2202 0000 0001 8300 8996.najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokoł opisu i oszacowania nieruchomości  z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności. Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.
W księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości widnieje wpis roszczenia o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
Zgodnie z art 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

Komornik Sądowy

Aneta Jończyk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Waszyngtona 98/82 (mazowieckie)

Waszyngtona 98/82, 04-015, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 224 250 zł
Cena oszacowania: 299 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Aleja Wyścigowa 4B/34 (mazowieckie)

Aleja Wyścigowa 4B/34, 02-681, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-18
e-licytacja
Cena wywołania: 565 983 zł
Cena oszacowania: 754 645 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Czerwonych Maków 5/42 (mazowieckie)

Czerwonych Maków 5/42, 01-473, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 562 500 zł
Cena oszacowania: 750 000 zł