Dodano dnia: 2023-01-19

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 18/G-1 (mazowieckie)

Aleja Rzeczypospolitej 18/G-1, 02-954, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-10
Sygnatura: Km 890/19
Cena wywołania: 36 375 zł
Cena oszacowania: 48 500 zł
Wadium: 4 850 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Sylwester Wakulak

Kancelaria Komornicza, Aleja Rzeczypospolitej 22B/61,  Warszawa,   02-972 Warszawa

tel. 221265569 / fax. 221181608

Sygnatura: Km 890/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Mokotowa Sylwester Wakulak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 10.02.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

garażu  położonego przy  al. Aleja Rzeczypospolitej 18/G-1, 02-954 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Aleja Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
ułamkowa część nieruchomości (udział 5/1294 w lokalu niemieszkalnym - garażu wielostanowiskowym) położona: 02-954 Warszawa, al. Rzeczypospolitej 18/G-1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/xxxxxxxx/9 z którą związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych nr 129/130 oraz z pomieszczenia na rowery B2-13, będąca własnością dłużnika: *************

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  17.02.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 48 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 375,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 850,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 12 1020 1068 0000 1802 0230 9326 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Sylwester Wakulak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Prałatowska 2/40 (mazowieckie)

Prałatowska 2/40, 03-510, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-24
Cena wywołania: 362 700 zł
Cena oszacowania: 483 600 zł

Grunt w miejscowości Warszawa, Arbuzowa (mazowieckie). Działka numer: 42

Arbuzowa, 02-750, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-16
e-licytacja
Cena wywołania: 23 793 zł
Cena oszacowania: 31 725 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Senatorska 40/23 (mazowieckie)

Senatorska 40/23, 00-095, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-30
e-licytacja
Cena wywołania: 198 000 zł
Cena oszacowania: 264 000 zł