Dodano dnia: 2023-11-17

Miejsce postojowe w miejscowości Szczecin, Lubelska 37/ garaż nr 7 (zachodniopomorskie)

Lubelska 37/ garaż nr 7, 71-043, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-01
Sygnatura: Km 1775/18
Powierzchnia: 19,4 m2
Cena wywołania: 54 525 zł
Cena oszacowania: 72 700 zł
Wadium: 7 270 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska

Kancelaria Komornicza, Południowa 25B,  Szczecin,   71-001 Szczecin

tel. 914877192 / fax. 914873983

Sygnatura: Km 1775/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 01.12.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego garażu  położonego przy  Lubelska 37, 71-043 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie (adres: ul. Pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego - garażu nr 7 (dawniej 37), położonego w Szczecinie przy ulicy Lubelskiej, na działce nr ewid. 36/12, obręb 2092 Pogodno, będącego w zasobach SM "Selfa" w Szczecinie. Garaż zlokalizowany jest w skrajnym segmencie budynku wolnostojącego. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 19,4 m2. Stan techniczny budynku z uwagi na wiek i zużycie elementów wykończeniowych ocenia się na średni.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  08.12.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 72 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 525,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 7 270,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie, po konsultacji z komornikiem. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Pegaza 5a/5 (zachodniopomorskie)

Pegaza 5a/5, 71-790, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 364 572 zł
Cena oszacowania: 486 096 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Jana Matejki 16/2 (zachodniopomorskie)

Jana Matejki 16/2, 70-530, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 261 000 zł
Cena oszacowania: 348 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Czorsztyńska 44/2 (zachodniopomorskie)

Czorsztyńska 44/2, 71-176, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 219 225 zł
Cena oszacowania: 292 300 zł