Dodano dnia: 2023-01-10

Miejsce postojowe w miejscowości Poznań, Teofila Mateckiego 4 A/170 (wielkopolskie)

Teofila Mateckiego 4 A/170, 60-689, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-23
Powierzchnia: 11,50 m2
Cena wywołania: 18 173 zł
Cena oszacowania: 24 231 zł
Wadium: 2 424 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 

Poznań, 10.01.2023 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki 
Kancelaria Komornicza nr IV: ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań
tel. 61 855 16 30, kancelaria@komornikpoznan.com
BNP Paribas Bank Polska SA nr 40 1600 1462 1826 5040 1000 0004

Sygn. akt GKm 23/21                                                                                                                                        

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
LICYTACJE  ELEKTRONICZNE  MIEJSC  POSTOJOWYCH - pierwszy termin

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki Kancelaria Komornicza nr IV działając na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986(1) kpc podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od dnia 23 lutego 2023 r. godz. 10:00 do dnia 2 marca 2023 r. godz. 10:00 na portalu: e-licytacje.komornik.pl przeprowadzone zostaną pierwsze licytacje elektroniczne miejsc postojowych w ramach prowadzonej egzekucji z udziału w 1495/16167 części we własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego halę garażową położoną pod adresem: ul. Teofila Mateckiego 4 A/170, 60-689 Poznań

Lokal niemieszkalny - hala garażowa jako odrębna nieruchomość usytuowana jest na kondygnacji podziemnej w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym przy ul. Teofila Mateckiego 4 A w Poznaniu. Budynek wybudowany w roku 2014. Hala garażowa utwardzona kostką brukową. Księga wieczysta nr: PO1P/xxxxxxxx/3 - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

W ramach egzekwowanego udziału we własności hali garażowej licytacje zostaną wykonane dla wyodrębnionych 13 miejsc postojowych oznaczonych numerami: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33 i 34 o powierzchni użytkowej po 11,50 m2 każdy, stanowiący w udziale 115/16167 części całej hali garażowej. Wartość egzekwowanego udziału w 1495/16167 części we własności hali (13 miejsc łącznie) oszacowano na kwotę 256 100 zł netto. Wartość oszacowania każdego z 13 miejsc postojowych określono na kwotę 19 700 zł netto (24 231 zł brutto). Dla każdego z miejsc postojowych przeprowadza się odrębną licytację. Cena wywołania dla każdego z miejsc postojowych wskazanych niżej wraz z należnym podatkiem VAT w stawce 23% wynosi 18 173,25 zł brutto (w tym podatek VAT: 3 393,65 zł). W wylicytowanej kwocie zawarty będzie podatek VAT 23%. Minimalne postąpienie wynosi kwotę 182 zł brutto. W imieniu dłużnika komornik jako płatnik podatku VAT wystawi fakturę.

W terminie j.w. przeprowadza się licytacje 3 miejsc postojowych odrębnie, tj. udziałów w 115/16167 części we własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, wykorzystywanego jako garaż (hala garażowa), zapisanego w księdze wieczystej nr PO1P/xxxxxxxx/3 dla wskazanego miejsca postojowego wg oznaczenia - numeru:

- miejsce postojowe nr 16
- miejsce postojowe nr 17
- miejsce postojowe nr 26

Licytacje elektroniczne pozostałych 10 miejsc postojowych (nr 18, 19, 20, 21, 22, 25, 31, 32, 33 i 34) zaplanowano na okres od 09.02.2023 r. Warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie / utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie: e-licytacje.komornik.pl i zgłoszenie się do licytacji dla konkretnego miejsca postojowego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 2 423,10 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na r-ek bankowy kancelarii komorniczej: BNP Paribas Bank Polska SA nr 40 1600 1462 1826 5040 1000 0004 (w treści przelewu należy wskazać - tytułem: GKm 23/21 - rękojmia, miejsce postojowe nr ... ) - możliwe jest przystąpienie do wielu licytacji po wpłaceniu rękojmi odrębnie dla każdego licytowanego miejsca postojowego. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 kpc nie stosuje się.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Pełnomocnictwo do udziału w tym konkretnym przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed rozpoczęciem licytacji wolno będzie oglądać nieruchomość (komornik nie udostępnia lokalu). W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Wyciąg z operatu na: www.komornikpoznan.com. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Dmowskiego 5/7E/2 (wielkopolskie)

Dmowskiego 5/7E/2, 60-222, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 189 000 zł
Cena oszacowania: 252 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Poznań, Teofila Mateckiego 4A/170 (wielkopolskie)

Teofila Mateckiego 4A/170, 60-689, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 18 173 zł
Cena oszacowania: 24 231 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Biskupińska 58b/9B (wielkopolskie)

Biskupińska 58b/9B, 60-468, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 234 750 zł
Cena oszacowania: 313 000 zł