Dodano dnia: 2023-11-17

Miejsce postojowe w miejscowości Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowskiego/ garaż nr 86 (warmińsko-mazurskie)

Generała Jana Henryka Dąbrowskiego/ garaż nr 86, 14-300, Morąg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-04
Sygnatura: Kmp 44/19
Obszar działki: 1 046 m2
Cena wywołania: 19 178 zł
Cena oszacowania: 25 570 zł
Wadium: 2 557 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Wojciech Wawrzynkowski

Kancelaria Komornicza, ul. Pomorska 21, Morąg, 14-300 Morąg

tel. 897575442 / fax.

Sygnatura: Kmp 44/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika **** ******** położonego przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego /86, 14-300 Morąg, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Moragu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL2O/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Garaż nr 86 położony: 14-300 Morąg, ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego wraz z: - udziałem wynoszącym 1/28 części wspólnych budynku, w którym ten garaż został wybudowany - udział 1/28 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntowej o nr ewidencyjnym 126 o powierzchni 1 046 m kw położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Morąg, gmina miasto Morąg, powiat ostródzki dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o nr KW EL20/00014147/3.

Suma oszacowania wynosi 25 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 177,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 557,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 36 88430003 0030 0108 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Wawrzynkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Morąg, Jana Kilińskiego 11 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 240

Jana Kilińskiego 11, 14-300, Morąg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 83 966 zł
Cena oszacowania: 111 955 zł