Dodano dnia: 2023-01-16

Miejsce postojowe w miejscowości Łódź, Jarzynowa 2/XI/5 (łódzkie)

Jarzynowa 2/XI/5, 94-205, Łódź, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-21
Powierzchnia: 17,40 m2
Cena wywołania: 16 500 zł
Cena oszacowania: 22 000 zł
Wadium: 2 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LD1M/xxxxxxxx/0

KM 1096/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marzena Smolińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 21-02-2023r. godz. 12:00  w   budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al. Kościuszki Tadeusza 107/109  w sali B ( wejście od ulicy Wólczańskiej 138)   odbędzie się pierwsza  licytacja garażu


Jest  to samodzielny lokal niemieszkalny -garaż jednopoziomowy  nr XI/5 przy ul. Jarzynowej 2 o powierzchni użytkowej 17,40 m kw  wraz    z udziałem w wysokości 6/1000 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla garażu -lokalu niemieszkalnego nr XI/5 przy ul. Jarzynowej 2 w Łodzi  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Weczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/0 z kolei dla nieruchomości grudntowej Księga wieczysta ustanowiona jest o numerze LD1M/xxxxxxxx/2. Prawo własności dla lokalu niemieszlanego -garaż położonego pod adresm Łódź ul. Jarzynowa 2, XI/5 przysługuje ************* .Właściciele garażu objętego niniejszą księgą są wsółwłaścicielami w 6/1000 częściach części wspólnych garażu oraz takiej samej części użytkownikami wieczystymi przez czas do 18 marca 2091r. działki nr 339/1 z kw 77189.


Suma oszacowania  wynosi 22 000,00zł,, zaś cena wywołania  jest równa 3/4  sumy oszacowania
 i wynosi   16 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy

 oszacowania, to jest  2 200,00zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 92 10501461 1000 0090 9897 0750

lub na konto depozytowe Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi:

BGK ODDZIAŁ W ŁODZI  PLN 47 1130 1017 0021 1001 3490 0004

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w czytelnii Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  bądź w sekretariacie Sekcji Egzekucyjnej przy II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Łódzi Śródmieścia w Łodzi  ( sygn. akt  nadzoru sprawy: II 1 Co 8251/19) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Uwaga!
1. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
2. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Bazarowa 10 (łódzkie)

Bazarowa 10, 91-053, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-21
Cena wywołania: 43 000 zł
Cena oszacowania: 64 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Leszczyńskiej 18/6 (łódzkie)

Leszczyńskiej 18/6, 93-347, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 343 500 zł
Cena oszacowania: 458 000 zł

Grunt w miejscowości Łódź, Stare Złotno (łódzkie). Działka numer: 35/4

Stare Złotno, 94-314, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-21
Cena wywołania: 132 750 zł
Cena oszacowania: 177 000 zł