Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Konstancin Jeziorna, Środkowa 20/G16 (mazowieckie)

Środkowa 20/G16, 05-520, Konstancin Jeziorna, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-22
Sygnatura:  Kmp 104/11
Powierzchnia: 377,5000 m2
Cena wywołania: 41 574 zł
Cena oszacowania: 55 431 zł
Wadium: 5 544 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 27 A, Piaseczno,  05-500 Piaseczno

tel. 22 7502407 / fax. 22 7501750

Sygnatura: Kmp 104/11
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 210,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy ul. Środkowa 20, 05-520 Konstancin Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 2/16 niewydzielonej części nieruchomości, na który składają się dwa miejsca postojowe, tj. nr 12 i nr 13 w hali podziemnej budynku położonego pod adresem: 05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Środkowa 20. Każde z miejsc ma typowe wymiary 2,70m x 5,30. Budynek, w którym zlokalizowane są przedmiotowe miejsca postojowe, został zrealizowany ok. 2005r. w technologii tradycyjnej. Obiekt charakteryzuje się wysokością trzech kondygnacji mieszkalnych i jednej przeznaczonej na halę garażową. Teren wokół budynku ogrodzony z automatyczną bramą. Dostęp do nieruchomości w skład której wchodzi podlegający sprzedaży udział możliwy jest ulicą Środkową, będącą drogą z kostki betonowej o umiarkowanym natężeniu ruchu pojazdów, oświetloną, ze zorganizowanymi ciągami pieszymi. Możliwość zaparkowania pojazdu przy ulicy ograniczona. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna niska. W hali garażowej stwierdzono posadzki wykończone terakotą. Ściany murowane z cegły pełnej. Oświetlenie typowej jakości. W hali garażowej znajdują się otwarte miejsca postojowe, nie przedzielone ścianami, bez bram garażowych. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14.06.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I. Zgodnie z treścią uchwały przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 31 MNp/MN – teren zabudowy pensjonatowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości z drogi wojewódzkiej nr 721 w ul. Chylicką i ul. Prusa do ul. Środkowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Środkowa). Suma oszacowania wynosi 55.431,00 zł brutto, tj. 45.066,00zł netto + 10.365,00zł podatku od towarów i usług w stawce 23%, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41.574,00zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.544,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XV O/Warszawa 36 1020 1156 0000 7102 0048 2091 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 55 431,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 574,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 544,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA XV O/WARSZAWA 36 1020 1156 0000 7102 0048 2091.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500  Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Konstancin Jeziorna, Potulickich 25 (mazowieckie). Działka numer: 54

Potulickich 25, 05-510, Konstancin Jeziorna, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-05-26
Cena wywołania: 2 998 500 zł
Cena oszacowania: 3 998 000 zł