Dodano dnia: 2020-02-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal użytkowy przy ulicy Lotniczej

ul. Lotnicza 2A/2, 99-100, Łęczyca, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-18
Sygnatura: Km 390/15
Powierzchnia: 1203,05 m2
Cena wywołania: 1 547 948 zł
Cena oszacowania: 2 063 930 zł
Wadium: 206 393 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Aneta Ruszczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Poznańska 7, Łęczyca, 99-100 Łęczyca

tel. 665888633 / fax.

Sygnatura: Km 390/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy z siedzibą przy M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Lotnicza 2A/2, 99-100 Łęczyca, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 2 063 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 547 947,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 206 393,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 10 10203440 0000 7502 0016 0044.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łęczycy mieszczącym się pod adresem: M. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Aneta Ruszczyk


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Raduczyce, Raduczyce 1C (łódzkie). Działki numer: 453, 562/5

Raduczyce, 98-320, Raduczyce, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-21
Cena wywołania: 24 000 zł
Cena oszacowania: 32 000 zł

Grunt w miejscowości Papieże, Papieże (łódzkie). Działka numer: 181

Papieże, 97-306, Papieże, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 11 007 zł

Mieszkanie w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 49/51/30 (łódzkie)

Św. Antoniego 49/51/30, 97-200, Tomaszów Mazowiecki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 156 225 zł
Cena oszacowania: 208 300 zł