Dodano dnia: 2020-02-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal użytkowy przeznaczony na pomieszczenie biurowe

ul. Ceglarska 21/U1, 30-362, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-23
Sygnatura: KMP 11/18
Powierzchnia: 23,5 m2
Cena wywołania: 102 007 zł
Cena oszacowania: 136 009 zł
Wadium: 13 601 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Piotr Legutko

Kancelaria Komornicza, Madalińskiego 19/8, Kraków, 30-303 Kraków

tel. (12) 2571273 / fax. (12) 2571273

Sygnatura: KMP 11/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Piotr Legutko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-29, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Ceglarska 21/U1 (U46), 30-362 M. Kraków, dla którego SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.


Przedmiotem licytacji jest: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr U1, położonego w budynku przy ul. Ceglarskiej 21 w Krakowie, składającego się z pomieszczeń o łącznej pow. uż. 23,5 m2, do którego nie przynależą inne pomieszczenia, oraz dla którego brak jest założonej księgi wieczystej; lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" w Krakowie. Lokal składa się z 2 pomieszczeń i łazienki z WC. Lokal jest lokalem użytkowym przeznaczonym na pomieszczenie biurowe, który jest wyposażony we wszystkie instalacje, CO i CW z sieci MPEC, oraz w klimatyzację, instalację alarmową; lokal po remoncie modernizacyjnym. Lokal frontowy z bezpośrednim wejściem od ul. Ceglarskiej. Lokal położony jest na parterze w budynku III kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, wzniesionym w technologii tradycyjnej na początku XXI wieku; obiekt bez windy, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, domofonową, gazową, przeciwpożarową, centralnego ogrzewania z MPEC. Przedmiotowe prawo objęte jest umową najmu na czas oznaczony do od dnia 04-09-2018 do dnia 31-12-2018, gdzie po tym terminie umowa przechodzi w umowę bezterminową.


Suma oszacowania wynosi 136 009,37 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 007,03 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 600,94 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 33 8619 0006 0030 0325 8099 0001. W przypadku dokonania przelewu z tytułu wadium uznanie na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej dzień przed licytacją. W tytule przelewu należy wpisać sygn. akt KMP 11/18 z dopiskiem "wadium."

Osoby zainteresowane oglądaniem w/w lokalu winny pisemnie zawiadomi komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przez licytacją. Wniosek w tym zakresie należy złożyć osobiście do kancelarii bądź przesłać drogą listową na adres kancelarii lub drogą mailową na adres: krakow.legutko@komornik.pl. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii w godzinach jej urzędowania, tj. pn, śr, czw, pt 9-15 i wt 9-17.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 975 kpc, dłużnikowi przysługuje uprawnienie do wskazania kolejności, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych praw.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Piotr Legutko


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, os. Na Skarpie 63/31 (małopolskie)

os. Na Skarpie 63/31, 31-913, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-28
Cena wywołania: 350 100 zł
Cena oszacowania: 466 800 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Fiołkowa 12/30 (małopolskie)

Fiołkowa 12/30, 31-457, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-14
Cena wywołania: 662 955 zł
Cena oszacowania: 883 941 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Kijowska 22 (małopolskie)

ul. Kijowska 22/LU 11, 30-079, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 513 556 zł
Cena oszacowania: 684 741 zł